คนทั่วไปคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีไว้ตัดสินประเด็นเชิงนโยบายและคอยควบคุมให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย   และตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้   ซึ่งเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน

         ในหลักการจัดการสมัยใหม่   สภามหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่ stewardship หรือ empower การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีพลัง   มีชีวิตชีวา   เกิด synergy โดยไม่เข้าไปยุ่งกับงานบริหาร   ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่มีอธิการบดีเป็นหัวหน้าทีม

         ถ้าเห็นด้วยกันตามย่อหน้าข้างบน   ก็จะเกิดคำถามว่า   ในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่นี้อย่างไร

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49
บนเครื่องบินไปหาดใหญ่