อาจารย์สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งสรุปความรู้ความคิดที่ได้จากการฟังคำบรรยายจาก รศ.ดร.อรรถจักร โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ จังหวัดเชียงใหม่ มาให้เพื่อเชิญชวนให้โรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม ในสพท.กำแพงเพชรทั้งสองเขต       น่าสนใจ ได้ขออนุญาตนำมาเผยแผร่ต่อผู้สนใจที่จะทำวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

           ลักษณะของประเด็นที่เลือก ควรมีลักษณะ

 1. เลือกเรื่องหรือประเด็นให้เฉพาะเจาะจง อย่ากว้างเกินไป เช่น ประเพณี 1  อย่าง , สถานที่ 1 แห่ง, ชุมชน1 ชุมชน ,อาชีพ 1 อย่าง,ปรากฎการณ์ 1 ปรากฎการณ์ ฯลฯ

 2. เลือกเรื่องที่สำคัญต่อชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  เป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นจริงๆ

 3. เลือกเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนที่แวดล้อมอยู่ เช่น มีผลกระทบต่อความสามัคคีในชุมชน การพึ่งพากันในชุมชน  สุขภาพของชุมชน ปัญหาสังคมในชุมชน ฯลฯ

 4. ประเด็นที่เลือกอาจไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ได้  ควรเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ได้จากชาวบ้านแท้ๆ ไม่ใช่ความรู้จากเอกสาร/ตำรา

         คำถามที่ต้องหาคำตอบในการวิจัยแต่ละเรื่อง

 1. อดีต................เป็นอย่างไร

 2. ปัจจุบัน..............เป็นอย่างไร

 3. มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 4. อะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

 5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคมทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ

 6. ถ้าปล่อยให้เกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ต่อไปจะเกิดผลเสียอย่างไรต่อไปในอนาคต

 7. ชุมชนจะมีวิธีการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลเสียต่องๆต่อไปอย่างไร

       ผลงานที่คาดว่าจะได้ คือคำตอบตามคำถามที่ตั้งไว้ 7 คำถามข้างต้น  โดยเก็บข้อมูลน่าเชื่อถือ และมีความชัดเจนเชิงประจักษ์ แสดงด้วยข้อความตามคำบอกเล่า ภาพประกอบ    เป็นต้น

    ข               ขอขอบคุณอาจารย์สุภาพร มากค่ะ