โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ม. 3 o-net ตอน 2

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

 

6. งบประมาณ   5,000  บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

เป็นเงิน (บาท)

1. ขั้นเตรียมการ

     1.1 ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ

     1.2 เสนอโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

 

 

2. ขั้นดำเนินการ

2.1 จัดทำตารางวิเคราะห์

     ข้อสอบ

 

1. คู่มือการเตรียมสอบ NT ม. 3  1 เล่ม

    ราคาเล่มละ 100  บาท รวม 100 บาท

 

100

2.2 ทดสอบก่อนเรียน

     (Pre test)

1. ค่าเอกสารแบบทดสอบก่อนเรียน

    22 ชุด  ชุดละ 5   บาท  รวม 110  บาท

110

2.3 วิเคราะห์คำศัพท์

1. แฟ้มสันกว้างตราม้า  ราคาแฟ้มละ 70  บาท

    จำนวน 22  ชุด  รวม  1,540   บาท

2. แม็คเย็บกระดาษ No.10  ตัวละ 70  บาท

    จำนวน 2  ตัว   รวม   140  บาท

3. เครื่องเจาะกระดาษ  ตัวละ 80  บาท

    จำนวน 2  ตัว   รวม  160   บาท

4. ปากกาลูกลื่น  ด้ามละ  5  บาท

    จำนวน 22  ด้าม   รวม   110  บาท

5. ดินสอ 2B  แท่งละ 7  บาท

    จำนวน 24 แท่ง   รวม   168   บาท

6. ยางลบ  ก้อนละ 5   บาท

    จำนวน 20  ก้อน  รวม  100   บาท

7. กระดาษเทาขาว  แผ่นละ  15   บาท

    จำนวน 10  แผ่น   รวม  150   บาท

8. ปากกาเน้นข้อความ   ด้ามละ  40  บาท

    จำนวน 22  ด้าม    รวม   880 บาท

9. ค่าเอกสารประกอบการเรียน ฉบับละ 25 บาท

    จำนวน  22  ชุด   รวม   550  บาท

10. ปากกาเคมี 2 หัวตราม้า    ด้ามละ  10  บาท

    จำนวน 15  ด้าม   รวม  150  บาท

3,948

2.4 วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

2.5 วิเคราะห์เทคนิคการเลือกคำตอบ

 

 

 

 

2.6 ทดสอบหลังเรียน (Post test)

1. ค่าเอกสารแบบทดสอบหลังเรียน

    22 ชุด  ชุดละ 5   บาท   รวม  110  บาท

 

110

2.7 ทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

1. ค่าแบบสอบถาม  ชุดละ 2  บาท

    จำนวน   22   ชุด    รวม  110  บาท

 

110

3. ขั้นสรุปผล

     3.1 สรุปผลและรายงานการดำเนินการ

1. ค่าล้างอัดรูป   รูปละ  5   บาท 

    จำนวน  40  รูป      รวม  200   บาท

2. แฟ้มสะสมผลงาน    เล่มละ    90  บาท

     จำนวน  2  เล่ม     รวม    180  บาท

 3. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน    242   บาท

622

รวมทั้งสิ้น (ถั่วจ่ายทุกรายการ)

5,000

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม

                  สูงขึ้น

                7.2 เครื่องมือในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบเป็นหลัก (Test-base

      Learning) มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7.3 นักเรียนชั้นม. 3 มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ ในระดับดี

 

 

 

8. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัด

เครื่องที่ใช้วัดประเมินผล

1. การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบเป็นหลัก (Test-base Learning)

1. การสังเกต

2. การใช้แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน

1. แบบทดสอบระหว่างเรียน

2. แบบทดสอบหลังเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

1. การใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน

2. แบบทดสอบหลังเรียน

3. ความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

1. การสังเกต

2. การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น

1. แบบสอบถามความคิดเห็น

 

ผู้เสนอโครงการ

     (นายนิวัฒน์    สุขพินิจ)

                                                                                ครูคศ. 1

 

ผู้เห็นชอบโครงการ

 

     (นายนิวัฒน์   สุขพินิจ)

          หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

(นายณัฐภูมิ   เล็กถวิลวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EFLsss

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี#นิวัฒน์ สุขพินิจ

หมายเลขบันทึก: 235033, เขียน: 13 Jan 2009 @ 19:01 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาดู
  • อาจารย์หายไปนานเลยครับ
  • สบายดีไหม