ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพท.

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการเชิงนโยบาย...และมีโอกาสเสนอแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จนมีผลให้เกิดการปฎิบัติในโอกาสต่อมา

             เมื่อต้นเดือนมกราคม 2549 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ซึ่ง ท่าน รมว.ศธ.จาตุรนต์ ฉายแสง มีดำริให้จัดประชุมทบทวนทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่ท่านได้ประกาศไว้ตั้งแต่ได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่าหนึ่งปีผ่านไปกระทรวงศึกษาธิการกลับได้รับการประเมินจากสังคมว่า เป็นกระทรวงที่พัฒนาได้ก้าวหน้าน้อยกว่ากระทรวงอื่น  ท่านจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 

               การประชุมวันแรก  ท่านได้มอบให้ ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์ อธิการบดี มสธ. เป็นประธาน ท่านได้นำการประชุมปฏิบัติงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองคิดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับ สพท. และโรงเรียน ผมได้ลองร่างตัวชี้วัดความสำเร็จของสพท. อย่างคร่าวๆที่ค่อนข้างออกมาเป็นแนวคิดการปฎิบัติ ในวันนั้นว่า

                ด้าน Input และ Process

               1. สพท. เป็นหน่วยกลไกที่กระทัดรัดมีประสิทธิภาพ เป็นกลุ่มภารกิจที่มุ่งกระจายอำนาจและส่งเสริมให้บริการแก่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีระบบสารสนเทศที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนให้มีองค์กรเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และใช้  OSS., TOR, PBB, KM เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการจนเกิดมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา

              ด้าน Out put  และ  Out come

                2. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ที่เข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเกิดมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

                  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มสมรรถนะทุกด้านและมีวิทยฐานะสูงขึ้น

                 4.  ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามมาตรฐานด้านผู้เรียน มีมูลค่าเพิ่มที่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

                  ตอนเข้ากลุ่มกำหนดทิศทางและตัวชี้วัดแต่ละเรื่อง ผมได้เข้ากลุ่ม "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"  และได้นำเสนอแนวคิดตามที่เคยเสนอ กพฐ.(ได้ลงบล็อกก่อนหน้านี้) กลุ่มได้นำแนวคิดดังกล่าวเรียนเสนอท่าน รมว.ศธ.วันสุดท้าย  ท่านบอกว่าพอใจ ที่เห็นภาพเป็นรูปธรรมดี

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)