สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตารางอิสระการฝึกปฏิบัติ KM ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

ตารางอิสระหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

ตารางอิสรภาพ
จากการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5
1.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร          
1.1  ความเป็นผู้นำ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและสร้าง มีการดำเนินการระดับ 1 และมี มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมี มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การกระจายอำนาจให้แก่สมาชิก การเป็นผู้นำที่สนับสนุนการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน และสามารถปรับวิธีการนำได้
     - กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทีมและสร้างสมรรถนะ เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ หน่วยงาน อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
  กล้าเสนอความเห็นซึ่งเป็น ที่จำเป็นแก่ทีมงาน ต่อหน่วยงาน/องค์กรโดยรวม    - ริเริ่มพิจารณาและกำหนด โดยรักษาจุดยืนทั้งในเชิงการ
  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน    - วางมาตรการ/แนวทาง    - สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง แนวทางรูปแบบการดำเนินการ บริหารและจริยธรรม
     - กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา สนับสนุนให้สมาชิกพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน    - สามารถคาดคะเนแนวโน้ม
  งานในความรับผิดชอบให้สำเร็จ ตนเองตามมาตรฐานของ ทุกฝ่ายในหน่วยงาน ให้ เชิกรุก ของสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
  ตามเป้าหมายของหน่วยงาน สมรรถนะที่กำหนดไว้ สอดคล้องสภาวะแวดล้อมความ    - สามารถประสานให้คำ ชัดเจน
  ตลอดจนกล้ารับผิดชอบต่อผลที่    - รับฟัง และเปิดโอกาสให้ เปลี่ยนแปลงภายนอก แนะนำและประชาสัมพันธ์     - สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
  เกิดจากการตัดสินใจ สมาชิกในทีมได้แสดงออกใน    - สามารถให้คำแนะนำการ สาเหตุ ประโยชน์ และขั้นตอน นำให้เข้ากับสถานการณ์ บุคคล
     - จูงใจสมาชิกในทีมให้ทุ่มเท ความสามารถของตน ดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ การเปลี่ยนแปลง หรือกลุ่มบุคคลตามความต้องการ
  ในการทำงาน ให้การตอบแทน    - กระจายอำนาจความ สอดคล้องกับเป้าหมายและ    - สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการ ของงานและสถานการณ์ที่
  ผู้ปฏิบัติงานดี สามารถ รับผิดชอบ และการตัดสินใจ ทิศทางของหน่วยงาน ชักจูงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงเหนี่ยว
  เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ไม่ให้ ให้แก่สมาชิกในทีมให้มี    - ปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ความร่วมมือในการคาดเดาถึง นำสถานการณ์ บุคคลและกลุ่ม
  ความร่วมมือแก่ทีมอย่าง ส่วนร่วม และมีจิตสำนึกในการ อย่างใกล้ชิด เพื่อได้ทราบปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง บุคคลไปสู่ทิศทาง เป้าหมายที่
  เหมาะสม สร้างความสำเร็จขององค์กร และให้แนวทางคำแนะนำได้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและ กำหนด
       - สามารถใช้กระบวนการมี อย่างถูกต้อง ร่วมหาแนวทางแก้ไขอุปสรรค  
    ส่วนร่วม สร้างเป้าหมายที่ท้าทาย      
    เพื่อให้ทีมงานยอมรับและ      
    ร่วมมือในการปฏิบัติงาน      
           
           
ตารางอิสรภาพ
จากการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5
1.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร          
1.2  ความใฝ่รู้ กระตือรือร้นที่จะเปิดรับการ มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการ มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
  เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากการ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ตาม สร้างบรรยากาศในการพัฒนา และสร้างค่านิยมในการใฝ่เรียนรู้
  กับงานในความรับผิดชอบ ถอดประสบการณ์และข่าวสาร สถานการณ์ การใฝ่รู้ของทีมงาน ในหน่วยงานหรือองค์กร
     - เสนอตัวเข้ารับการอบรมและ ข้อมูล ตลอดจนความรู้จาก    - สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อ    - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด    - ลงมือใช้มาตรการทางการ
  พัฒนาเมื่อพบโอกาสในการเข้า ภายนอก ถ่ายทอดให้แก่เพื่อน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ บริหารรวมทั้งทำตัวเป็น
  ถึงแหล่งความรู้หรือเข้ารับการ ร่วมงาน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ทีมงานหรือคนในหน่วยงาน เยี่ยงอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจ
  อบรมความรู้และทักษะใหม่ ๆ    - สามารถอธิบายผลกระทบ โดยใช้ความรู้ใหม่ ๆ ในที่ประชุมทั้งที่เป็นทางการและ ให้บุคลากรในหน่วยงาน/
  ที่จำเป็นต่องานในความ ของความเปลี่ยนแปลงอันเนื่อง    - ลงมือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ไม่เป็นทางการ จนกระทั่งได้ องค์กร เกิดแรงจูงใจในการ
  รับผิดชอบ มาจากการติดตามข่าวสารข้อมูล งานโดยประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - สามารถอธิบายแนวทาง ภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานและ ที่ได้จากประสบการณ์และ ปฏิบัติงาน    - สามารถลำดับความสำคัญ
  การนำเอาความรู้และทักษะใหม่ องค์กร แหล่งความรู้อื่น ๆ จนเกิดความ    - ส่งเสริมสนับสนุนให้มี ขององค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ
  มาใช้พัฒนาศักยภาพการทำงาน    - สามารถให้ข้อเสนอแนะแนว คืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด การรวบรวมองค์ความรู้ในรูป การพัฒนาสมรรถนะของ
  ในหน้าที่ของตนเอง ทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ อัน    - สามารถเปลี่ยนวิธีการ ของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็น หน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้ง
     - สามารถกำหนดแนวทางการ เนื่องมาจากการถอดประสบการณ์ ปฏิบัติงานโดยอธิบายได้ถึง ต่อการพัฒนาตนเองของทีมงาน แนวทางการพัฒนา โดยคำนึง
  พัฒนาตนเองจากการรับฟัง และค้นคว้าความรู้จากภายนอก เหตุผลความจำเป็นที่อิงอยู่กับ โดยระบุรายการองค์ความรู้ ถึงความพร้อมของหน่วยงาน/
  ความคิดเห็น ข้อติ ชม คำแนะนำ หน่วยงานและองค์กร ข้อความรู้และประสบการณ์ รวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ องค์กรและความเชื่อมโยงไปสู่
  จากผู้อื่น    - สามารถให้คำแนะนำและ/ เมื่อเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ ในช่องทางที่ทีมงานสามารถ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และ
    หรือถ่ายทอดความรู้ที่ได้ค้นคว้า ความเปลี่ยนแปลง เข้าถึงได้ง่าย วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
    ให้แก่เพื่อนร่วมงาน      
           
           
           
ตารางอิสรภาพ
จากการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5
1.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร          
1.3 ความรู้ทางเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการ มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมี มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
สารสนเทศ ขั้นพื้นฐานในการใช้เครื่อง สามารถใช้ระบบงานสารสนเทศ การมีความเข้าใจสมรรถนะและ วางแผนเพื่อเลือกใช้ระบบงาน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ด้าน
  คอมพิวเตอร์สำหรับการติดต่อ พื้นฐานในการปฏิบัติงานทั้ง ประโยชน์ของระบบงานต่าง ๆ สารสนเทศทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
  สื่อสารได้ โดยลงมือทำเองหรือให้ผู้อื่น จนกระทั่งสามารถนำมาช่วย ต้องออกแบบ/ติดตั้งใหม่ มา ปฏิบัติงานขององค์กร โดยใช้
     - สามารถอธิบายขั้นตอนการ ช่วยทำแทน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ พัฒนาระบบและกระบวน ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี
  ใช้ระบบ E-mail ที่จำเป็นต่อการ    - สามารถเลือกใช้ระบบ หน่วยงานได้ การปฏิบัติงาน สารสนเทศต่าง ๆ
  ปฏิบัติงานในหน้าที่ความ สารสนเทศสำนักงานได้อย่าง    - สามารถอธิบายเปรียบเทียบ    - สามารถกำหนดประเด็นและ    - สามารถคาดคะเนแนวโน้ม
  รับผิดชอบได้ เหมาะสมกับงานในหน้าที่ ประโยชน์และสมรรถนะของ เป้าหมายการพัฒนาระบบและ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
     - สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์    - สามารถใช้ระบบงานที่สร้าง ระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่ กระบวนการปฏิบัติงานที่จำเป็น ที่อาจส่งผลให้องค์กร ต้อง
  ในการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร ขึ้นในการปฏิบัติงานเฉพาะ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องใช้ระบบโปรแกรม ตอบสนองโดยการนำเทคโนโลยี
  ได้ ด้านได้ เช่น ระบบงานจัดเก็บ ของหน่วยงาน สารสนเทศตลอดจนอุปกรณ์อื่น สารสนเทศมาสนับสนุนหรือ
    ภาษี    - สามารถเลือกใช้ประโยชน์ มาช่วยสนับสนุนให้เกิดความ พัฒนาการปฏิบัติงานของ
      ระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น รวดเร็ว ประสิทธิภาพและความ องค์กร
      ระบบฐานข้อมูลหรือระบบงาน คุ้มค่ามากขึ้น    - สามารถกำหนดแนวทางการ
      ที่สร้างขึ้นใช้งานเฉพาะด้าน    - สามารถให้ข้อเสนอแนะ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
      มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ ในการเลือกใช้เทคโนโลยี รองรับความเปลี่ยนแปลงใน
      เกิดความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ สารสนเทศที่เหมาะสมต่อการ อนาคต เช่น แนวทางการเพิ่ม
      และความคุ้มค่า พัฒนาระบบและกระบวน ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
        การปฏิบัติงาน  
           
           
           
ตารางอิสรภาพ
จากการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5
1.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร          
1.4 การสื่อสารและการทำงาน สื่อสารเรื่องงานในหน้าที่หรือ มีการดำเนินการระดับ 1 และมี มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
เป็นทีม ภารกิจของหน่วยงานที่กำหนด การจับประเด็นสำคัญ สรุปข้อมูล มีการสื่อสารให้เกิดความร่วมมือ สื่อสารเพื่อสร้างความเป็น และกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
  ไว้เป็นการทั่วไปได้ และสามารถสื่อความหมายกับ ร่วมใจในการทำงานร่วมกัน อันหนึ่งอันเดียวกันในทีมโดย เพื่อสร้างความเป็นทีมงานที่มีผล
     - รับฟัง อ่านคำสั่ง และทำ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เป็นทีมได้ คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน การปฏิบัติงานสูงในระยะยาว
  ความเข้าใจในงานที่ได้รับ    - สามารถสรุปประเด็นสำคัญ    - สามารถใช้การพูดและการ    - สามารถใช้ช่องทางการ    - สามารถกำหนดประเด็น
  มอบหมายได้อย่างถูกต้อง ของผู้พูดหรือผู้เขียนทั้งความ เขียนสื่อความหมายในเรื่อง สื่อสารภายในหน่วยงาน กระตุ้น ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
     - สามารถตอบสนองคำสั่ง หมายโดยตรงและความหมาย เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติ ให้ทีมงาน ยึดมั่นในเป้าหมาย กระบวนการสื่อสารภายใน
  และปฏิบัติงานที่ได้รับ โดยนัย งานกับผู้เกี่ยวข้องจนเกิดความ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์กรจากการศึกษา และ
  มอบหมายได้ตรงตามความ    - สามารถสื่อความหมายและ กระจ่างแจ้งและความเข้าใจ เดียวกัน ตลอดจนเน้นย้ำหลัก วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  คาดหวังของผู้บังคับบัญชา แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง ที่ตรงกัน การทำงานร่วมกันอย่างเต็ม    - สามารถกำหนดแนวทาง
    ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่    - สามารถใช้คำพูดและ กำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ และมาตรการในการสื่อสารทั่ว
    ถูกต้องตรงกัน บุคลิกภาพ โน้มน้าวชักจูง ของหน่วยงาน ทั้งองค์กรเพื่อป้องกันและลด
      ผู้เกี่ยวข้องจนเกิดความมุ่งมั่น    - สามารถใช้คำถามสร้างความ ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจาก
      ที่จะร่วมกันทำงานเป็นทีมใน มีส่วนร่วมและตอบสนองต่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่
      ภาวะที่เร่งรัด กดดัน ความคิดเห็นโดยให้เกียรติและ ถูกต้องตรงกัน
        ยอมรับผู้ร่วมทีมอย่างเท่าเทียม  
           
           
           
           
           
           
ตารางอิสรภาพ
จากการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5
1.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร          
1.5 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและ รู้ถึงชนิดและประเภทของสินค้า มีการดำเนินการระดับ 1 และมี มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
บริการที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต และบริการที่อยู่ภายใต้การ การสามารถอธิบายลักษณะธุรกิจ มีการสามารถวิเคราะห์และ สามารถอธิบายให้เห็นถึงผลดี และเสนอแนะแนวทางและการ
  จัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต และหลักกฎหมายที่ใช้ในการ ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ผลกระทบของการจัดเก็บภาษี แก้ไขปัญหา
     - สามารถอธิบายลักษณะ ชนิด ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี    - สามารถวิเคราะห์ผลการ สินค้าและบริการ    - สามารถอธิบายความสัมพันธ์
  ประเภท ของสินค้าและบริการ สำหรับสินค้าและบริการที่ได้รับ จัดเก็บภาษีของสินค้าและ    - สามารถอธิบายและเชื่อมโยง ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
  ที่มีการจัดเก็บภาษี มอบหมาย บริการรวมถึงหาสาเหตุที่ส่งผล ให้เห็นข้อดี ข้อเสียของการ บริหารจัดเก็บภาษี
     - สามารถอธิบายหลักการและ    - สามารถอธิบายลักษณะธุรกิจ ถึงเงิน จำนวนภาษี หรือปัญหาที่ จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ    - สามารถเสนอแนะแนวทาง
  เหตุผลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี ของสินค้าและบริการ เช่น เกิดขึ้นในการจัดเก็บภาษีใน แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงาน แก้ไขปรับปรุงการบริหาร
  สินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ โครงสร้าง ต้นทุน การผลิต สินค้าที่รับผิดชอบได้ ที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก จัดเก็บภาษีที่เหมาะสมต่อ
    และการจำหน่าย   องค์กรได้ กรมสรรพสามิตเพื่อให้สอดคล้อง
       - สามารถอธิบายกฎหมาย      - สามารถอธิบายผลกระทบ กับสภาวะทางเศรษฐกิจ
    และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   ของการจัดเก็บภาษีสินค้าและ  
    กับสินค้าและบริการที่รับผิดชอบ   บริการต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
       - สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ      
    ธุรกิจของสินค้าและบริการ      
    ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน excisechumphonความเห็น (0)