การกำหนดค่าระดับเป้าหมาย Competency (1)

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ส่งการบ้าน

      หลังจากเข้ารับการอบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2548  อ.พรสกล  ณ ศรีโต ได้ให้กำหนดค่าระดับเป้าหมาย Competency (1) ลงในตารางอิสรภาพ นั้น

      ผ่านมาวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เมื่อว่างจากภารกิจอื่น ๆ จึงได้ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อระดมความคิด และได้ปรับเปลี่ยนสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยใหม่ เนื่องจากบางหัวข้อย่อยเกิดการซ้ำซ้อนกัน จากนั้นได้กำหนดค่าระดับเป้าหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ลงในตารางอิสรภาพได้ดังนี้

ตารางแห่งอิสรภาพ
KV       “มุ่งพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เป็นศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เกษตร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะหลัก

(ปัจจัย/องค์ประกอบ)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

1. ด้านบริหารองค์กร
1.1 ความสามารถในการบริหารงบประมาณ และแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีผลิตภาพ มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อหน่วยงาน/องค์กรของราชการ

จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการ

จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการ

มีการดำเนินการระดับ 1 และจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการ

มีการดำเนินการระดับ 1 และจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการ

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ กระจายอำนาจในการทำงานเชิงบูรณาการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ กระจายอำนาจในการทำงานเชิงบูรณาการให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทางราชการ

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทางราชการ
1.2 ความสามารถในการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี งานธุรการ งานสารบรรณ และให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
จัดทำแผนการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี งานธุรการ และงานสารบรรณ เพื่อให้ทราบกระบวนการทำงาน
มีการดำเนินการระดับ 1 และการวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการเงิน บัญชี งานธุรการ งานสารบรรณ เพื่อมอบหมายงานที่ทำให้เหมาะกับความสามารถของบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และจัดการอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี ธุรการ งานสารบรรณ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และประเมินขีดความสามารถในการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี ธุรการ งานสารบรรณ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งตามความสามารถของบุคลากรของหน่วยงาน มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และหน่วยงานสามารถบริหารงานได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

สมรรถนะหลัก
(ปัจจัย/องค์ประกอบ)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

1.3 ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในองค์กร
จัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการจัดการเกี่ยวกับการวัดระดับความรู้ และขีดความสามารถ เพื่อหาความเหมาะสมของบุคลากร
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม/ดูงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และประเมินขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับงานในแต่ละตำแหน่งขององค์กร

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และปรับปรุงแก้ไขโดยสับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมกับงานมากที่สุด และหน่วยงาน/องค์กรยอมรับการเปลี่ยนแปลง
1.4 ความสามารถในการบริหารจัดการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต
มีแนวทางในการสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการวิชาการด้านพืชและปัจจัยในการผลิต เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กำหนด ความรู้และทักษะประสบการณ์
มีการดำเนินการระดับ 1 และมีแหล่งข้อมูลทางวิชาการทางด้านพืชและปัจจัยการผลิต เช่น ห้องสมุด เอกสารเพื่อไว้ศึกษาค้นคว้า
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชและปัจจัยการผลิตให้เข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และสามารถประเมินผลและมีการแก้ไขปัญหาได้
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และสามารถถ่ายทอดวิชาการให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้ใจ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.5 ความสามารถในการพัฒนางานพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาพื้นที่
มีการดำเนินการระดับ 1 ดำเนินการตามแผนและวัตถุประสงค์
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และเตรียมพื้นที่และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และติดตามผลการปฏิบัติงาน
มีการดำเดินการระดับ 1, 2,3,4 และสรุปรายงานผลการการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก

(ปัจจัย/องค์ประกอบ)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

1.6 การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพันธไมตรีที่ดี
มีการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรและมีการทำงานเป็นทีม
มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน/องค์กรได้เรียนรู้ในบทบาทภารกิจขององค์กร
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมีการกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหาข้อสรุป ตามภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มีการดำเดินการระดับ 1, 2,3,4 และบุคลากรในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตลอดทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.7 การติดตามประเมินผล
กำหนดระยะเวลาของงานให้ชัดเจน เพื่อสามารถประเมินผลให้ชัดเจน
มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการจัดการและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามลักษณะของงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีการติดตามประเมินผล
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และมีการสรุปผลโดยนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้น
2. ด้านวิจัยและพัฒนา
2.1 ความสามารถในการศึกษาวิจัยพัฒนาพืชและปัจจัยการผลิต

จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย

จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย

มีการดำเนินการระดับ 1 และศึกษาพื้นที่เป้าหมายที่จะทำการวิจัย

มีการดำเนินการระดับ 1 และศึกษาพื้นที่เป้าหมายที่จะทำการวิจัย

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และดำเนินการนำงานวิจัยลงทดสอบในพื้นที่เป้าหมาย

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และดำเนินการนำงานวิจัยลงทดสอบในพื้นที่เป้าหมาย

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และมีการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจัดระเบียบข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และมีการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจัดระเบียบข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน

สมรรถนะหลัก
(ปัจจัย/องค์ประกอบ)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

2.2 ความสามารถในการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
จัดทำแผนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร
มีการดำเนินการระดับ 1 และบริหารจัดการบุคลากรให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และดำเนินการตรวจสอบการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการ
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และรวบรวมข้อมูลที่ได้ดำเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของหน่วยงาน/องค์กร
มีการดำเดินการระดับ 1, 2,3,4 และจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
2.3 ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการดำเนินการระดับ 1 และวิเคราะห์ข้อมูล
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และประสานเครือข่ายจัดเวทีพิจารณ์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานตามที่กำหนด
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และมีการประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านงานบริการประชาชน
3.1 ความสามารถในการให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต

จัดทำเอกสารแนะนำทางวิชาการ

จัดทำเอกสารแนะนำทางวิชาการ

มีการดำเนินการระดับ 1 และรวบรวมข้อมูลความต้องการรับบริการและแนะนำวิชาการ

มีการดำเนินการระดับ 1 และรวบรวมข้อมูลความต้องการรับบริการและแนะนำวิชาการ

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และมีการติดตามประเมินผล

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และมีการติดตามประเมินผล

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และสรุปผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม เพื่อทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขในส่วนที่บกพร่องของงานบริการวิชาการให้ดียิ่งขึ้น

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และสรุปผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม เพื่อทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขในส่วนที่บกพร่องของงานบริการวิชาการให้ดียิ่งขึ้น
สมรรถนะหลัก

(ปัจจัย/องค์ประกอบ)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

3.2 ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
กำหนดเป้าหมายในการให้บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าให้ชัดเจน
มีการดำเนินการระดับ 1 และดำเนินการรับจดทะเบียน/ต่อทะเบียนของผู้ประกอบการ
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมอบหมายผู้รับผิดชอบพร้อมทีมงานให้ดำเนินงานการให้บริการตรวจสอบงานตามเป้าหมาย
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และดำเนินการตรวจสอบ จดบันทึกข้อมูล
มีการดำเดินการระดับ 1, 2,3,4 และมีการนำข้อมูลที่ได้ผลการดำเนินงานนำเสนอหน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไป
3.3 ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิต
จัดทำแผนการผลิตปัจจัยการผลิต
มีการดำเนินการระดับ 1 และจัดทำการผลิต
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และได้ผลผลิตที่ผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ นำผลผลิตไปจำหน่ายให้เกษตรกร/ผู้สนใจทั่วไป
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และเกษตรกรได้รับสนับสนุนพันธุ์ดีมีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและมีรายได้
3.4 ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีการเลือกใช้ช่องทางการประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีการดำเนินการระดับ 1 และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อประสานงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และทำให้งานมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และสามารถทำให้การประสานงานบรรลุตามเป้าหมาย และสัมพันธไมตรีที่ดีกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะหลัก

(ปัจจัย/องค์ประกอบ)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

4. ด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ความสามารถในการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

จัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

จัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

มีการดำเนินการระดับ 1 และจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการถ่ายทอด

มีการดำเนินการระดับ 1 และจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการถ่ายทอด

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และจัดทำการประเมินก่อนการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยจัดทำเครื่องมือการประเมิน

มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และจัดทำการประเมินก่อนการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยจัดทำเครื่องมือการประเมิน

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และจัดการอบรมถ่ายทอดวิชาการเทคโนโลยีทางการเกษตร

มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และจัดการอบรมถ่ายทอดวิชาการเทคโนโลยีทางการเกษตร

มีการดำเดินการระดับ 1, 2,3,4 และประเมินผลหลังการฝึกอบรมและสรุปผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

มีการดำเดินการระดับ 1, 2,3,4 และประเมินผลหลังการฝึกอบรมและสรุปผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
4.2 ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการเรียนรู้
มีความรู้ในการใช้สื่อ IT
มีการดำเนินการระดับ 1 และมีแผนในการส่งเสริมการใช้ IT
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมีการให้ใช้ IT ในการบริหารงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และ มีแผนในการพัฒนาระบบ IT ในหน่วยงาน/องค์กร
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และติดตามประเมินผลและพัฒนา IT ให้ทันสมัย
4.3 ความสามารถในการพัฒนาแหล่งข้อมูลฐานความรู้ของชุมชนและเกษตรกร
มีการจัดทำเนียบแหล่งข้อมูล เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
มีการดำเนินการระดับ 1 และมีแผนในการพัฒนาแหล่งข้อมูล
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งข้อมูล
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแผนงานการดำเนินงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 และมีการติดตามประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SOBOPOCHUMPHON

คำสำคัญ (Tags)#km#บันทึกกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 2305, เขียน: 10 Aug 2005 @ 15:19 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)