โรงพยาบาลพะโต๊ะ

ตั้งอยู่ที่: เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง

พันธกิจ ให้บริการครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพอย่างได้มาตรฐาน ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ภายใต้การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

                                       นภาวรรณ  นนทสุวรรณ (นักวิชาการสาธารณสุข) 10 ส.ค. 2548