การเขียนสะกดคำภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4

ครูอึ่ง
การเขียนสะกดคำภาษาไทย

เรื่องที่สร้าง           :  การสร้างและทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย

ผู้ทดลอง               :  นางเสาวณีย์  หิรัญเจริญ

ปีที่ทดลอง            :  ..  2549

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการทดลอง

         1.  เพื่อสร้างและทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

                2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย

สมมุติฐานของการทดลอง

                1.  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนและหลังเรียน  โดยใช้

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

วิธีการดำเนินการทดลอง

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนพร้านีลวัชระ  จำนวน  1  ห้องเรียน  41  คน  โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่มการสุ่มซึ่งทำให้ได้นักเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อนคละอยู่ในชั้นเดียวกัน  ดำเนินการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในปีการศึกษา  2549 

ภาคเรียนที่  2  โดยใช้เวลาในการทดลองรวม  27  ชั่วโมง  ทั้งหมด  9  ชุด  แต่ละชุดใช้เวลา  3  ชั่วโมง  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีความยากง่าย  (p)  ให้มีค่าอยู่ระหว่าง  .20 - .80  และค่าอำนาจจำแนก  (r)  ให้มีค่า  .20  ขึ้นไป  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.82 

                ผลการศึกษาค้นคว้า  สรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01

                เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  9  ชุด  มีประสิทธิภาพ  80/80  ซึ่งมีผลการเรียนของนักเรียนจากการทดลองแล้วหาค่า  E1 / E2

เท่ากับ  83.85 / 80.65  แสดงว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  9  ชุด  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  สามารถนำไปใช้เป็นแบบได้

                จากการประเมินทักษะการเขียนสะกดคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ของผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5  ท่าน  ทั้ง  9  ชุด  ผู้ประเมินให้ระดับความคิดเห็น  ค่าเฉลี่ยรวมทั้งชุด (X)  = 4.39  ค่าการกระจายของคะแนน  (S.D.)  = 0.52  อยู่ในระดับความถูกต้องมาก  และเปรียบเทียบแสดงการหาค่า  t  =  19.27                  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเขียนสะกดคำภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4

คำสำคัญ (Tags)#การเขียน#ภาษาไทย#สะกดคำ

หมายเลขบันทึก: 233043, เขียน: 02 Jan 2009 @ 13:53 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สวัสดีปีใหม่ 2552 ค่ะ

มีความสุขในทุกๆวันนะคะ

โชคดี ตลอดปีและตลอดไป

J สุขภาพแข็งแรงค่ะ J

 

อฐิษฐาน พระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เบิกชีวิต ให้แจ่มใส และไพศาล

เจริญสุข สรรเสริญ เจริญงาน

ทรัพย์ศฤงคาร อนันต์ใน ปีใหม่เทอญ

สวัสดีปีใหม่ครับ..

IP: xxx.175.161.123
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก