หลักฐานตัวบ่งชี้ที่3-1-52

โต๊ะปิงปองและสนามเปตองคณะสหเวชศาสตร์

หลักฐานอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่  (3.1.3 (1))

คณะสหเวชศาสตร์จัดโต๊ะปิงปองและสนามเปตองให้นิสิตได้เล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลายความเครียดและเสริมสร้างความสามัคคีเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียน

1.  โต๊ะปิงปอง

0020

Pm0021

Pm001

2. สนามเปตอง

0025

0022

0024

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)