โครงการ คุณ คือ คนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง

เสียภาษีถูกต้องวันนี้ ไม่มีภาษีย้อนหลัง

         เพื่อให้เยาวชนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้ผู้ปกครอง และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบภาษีอากร และสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียภาษีตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนธุรกิจนอกระบบทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยกรมสรรพากร มีนโยบายให้จัดกิจกรรมรณรงค์แนวคิด "คุณ คือ คนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง" ทั่วประเทศ โดย   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในปีแรกจัดที่โรงเรียนสอาด-เผดิมวิทยา และโรงเรียนศรียาภัย เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2547 ปีที่สองจัดที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก และโรงเรียนสวนศรีวิทยา เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2548 ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนในจังหวัดชุมพรเป็นอย่างดี สำหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมนั้นจะใช้เจ้าหน้าที่สรรพากรเป็น presenter ให้คำแนะนำน้อง ๆ นักเรียนเพื่อให้รู้จักกรมสรรพากร และ web site ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดย web site ดังกล่าวมี webpage ความรู้เรื่องภาษี ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่กรมสรรพากรจัดเก็บ สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี อ่านเข้าใจง่าย รวมถึงแนะนำการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต  นอกจากนี้ก็มีการให้ตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรเพื่อชิงรางวัลและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม

         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมสรรพากรกับประชาชนโดยผ่านเยาวชนแล้ว ช่วยให้มีการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องภาษีอากรว่าหากเสียภาษีถูกต้องวันนี้ ไม่มีภาษีย้อนหลัง และยังทำให้ลดจำนวนธุรกิจนอกระบบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดเก็บภาษีอากร แล้วคุณล่ะคือคนดีที่เสียภาษีถูกต้องแล้วหรือยัง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM สท.ชุมพรความเห็น (0)