GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ค่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ กศน.ปะทิว

ค่ายทักษะชีวิต กศน.ปะทิว

ในวันที่ 28-29  กรกฎาคม  2548 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว จัดโครงการค่ายรณรงค์ป้ิิองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนนอกโรงเรียนในอำเภอปะทิว จำนวน 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด  มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้ปลอดจากยาเสพติด เป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ค่ายจังหวัดทหารบกชุมพร ชุดที่ 4101 เยาวชนนอกโรงเ้รียนมีความตื่นตัวที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmforpublicadministration
หมายเลขบันทึก: 2315
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)