ในวันที่ 28-29  กรกฎาคม  2548 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว จัดโครงการค่ายรณรงค์ป้ิิองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนนอกโรงเรียนในอำเภอปะทิว จำนวน 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด  มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้ปลอดจากยาเสพติด เป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ค่ายจังหวัดทหารบกชุมพร ชุดที่ 4101 เยาวชนนอกโรงเ้รียนมีความตื่นตัวที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติด