นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารประมง

การรับรองมาตรฐานแต่ละกระบวนการผลิต

        ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนา  เช่น  สหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  ได้ใช้เป็นข้อต่อรองทางการค้า  เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง  การเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ  นอกจากนี้ข้อตกลงขององค์การค้าโลก (WTO) จะมีเขตการค้าเสรีเกิดขึ้น  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดังกล่าว

        กรมประมงให้ความสำคัญกับการประมงทะเล  และการเพาะเลี้ยงสัตว์นำชายฝั่งโดยเฉพาะกุ้งทะเล  จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีการทำการประมงทั้ง  2  อย่าง  และมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำครบวงจร  กรมประมงจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของกรมประมง 

        "ผู้ประกอบการด้านการประมงมั่นคง  สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงรุ่งโรจน์"

        เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร  จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้กระบวนการผลิตสัตว์น้ำทุกขั้นตอนมีความปลอดภัย  ปราศจากสารปนเปื้อนและได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในประเทศและส่งออก  การให้มาตรฐานทุกกระบวนการที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์นำ  จึงเป็นการยืนยันความปลอดภัยทั้งระบบการผลิต  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมาตรฐานกระบวนการผลิต  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานประมงจังหวัด  และหน่วยงานกรมประมงอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพร  จำนวน  18  มาตรฐาน  คือ

1. มาตรฐานขั้นปลอดภัยการทำการประมง

2. มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี

3. มาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ

4. มาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ

6. มาตรฐานปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

7. มาตรฐานขั้นปลอดภัยโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

8. หลักเกณฑ์การผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

9. หลักเกณฑ์ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

10. มาตรฐานสุขลักษณะเรือประมง

11. มาตรฐานสุขลักษณะเรือโรงงาน

12. มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น้ำหลังการจับและการขนส่ง

13. มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น้ำที่สะพานปลา  แพปลา  และตลาดกลาง

14. มาตรฐานสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก

15. มาตรฐานสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง

16. มาตรฐานสุขลักษณะสถานแปรรูปเบื้องต้น

17. มาตรฐานสุขลักษณะในการผลิตภัณฑ์ประมง

18. หลักเกณฑ์การจัดระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ประมง

        ซึ่งรายละเอียดของการรับรองมาตรฐานแต่ละกระบวนการผลิตจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับ  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียน

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon Fisheries Officeความเห็น (0)