แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แบบ (cippa)

สุวรรณี
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แบบ (cippa)

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   (วิชาภาษาอังกฤษ)           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง   At  the restaurant          เวลาเรียน                     3   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1      ชื่อ Food  and  drink                     เวลา     9      คาบ

ผู้สอน นางสุวรรณี   ไม่เศร้า โรงเรียน  บ้านหนองโก    สพฐ . ขอนแก่นเขต 4

 


 1. สาระสำคัญ (Theme) การฝึกการใช้ประโยคคำถามและประโยคบอกเล่า คำศัพท์หมวดอาหารและเครื่องดื่ม การขอและให้ข้อมูลการสั่งอาหาร

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จุดประสงค์ปลายทาง

                     สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารได้

จุดประสงค์นำทาง

                         1.  ออกเสียงคำ  กลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้อง

                         2.  เลือกใช้คำศัพท์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์

                         3.  บอกความแตกต่างของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทยได้

                         4.  สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารได้    

3. สาระการเรียนรู้

     Vocabulary :     Food  and  drink

     Grammar    :      ประโยคคำถามและประโยคบอกเล่า

     Function      :      การขอและให้ข้อมูล

     Culture        :       การสั่งอาหาร

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้

            จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ( Cippa Model )  

กระบวนการจัดการเรียนรู้

             1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (CI)  สนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หน้า 18,19,20 ใน  (Picture  Dictionary)  fried chicken,hamburger,hot dog,toast,spaghetti,jam,sausage,

Roll,pizza,salad,mustard,French fries,Cninese food ,donut,cookies, pudding,pie,cake pancake

ครู :          What   food  do  you  like  best ?

นักเรียน :   I  like  Chinese  food.

          2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ( CIPP)

               2.1 ครูเตรียมเอกสารเสนอแนะคำศัพท์หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หน้า 18,19,20 ใน  (Picture  Dictionary)  fried chicken,hamburger,hot dog toast spaghetti,jam,sausage, Roll,pizza,salad,mustard,French fries, Cninese food ,donut,cookie

 pudding,pie,cake, pancake

              2.2 นักเรียนฟังบทสนทนาในเทป แล้วตอบคำถาม  ใครทำอะไร ที่ไหนแล้วครูสรุป

สถานการณ์บทสนทนา

               Tape script

Susan  is  at  a  fast  food  restaurant  near  her  work.  She  is  very  hungry  and  has  little  time.

 

Girl  :  Good  afternoon. May  I  take  your  order , please ?

Susun  :  Yes, please.  I  would like  a  hamburger.

Girl     :   Would you  like  anything  to  drink?

Susun  :  Yes, please.  I  would like  a  Coke .

Girl     :   Small   or  large?

Susun  :   Large  please. 

         3. ขั้นศึกษาทำความเข้าใจ (CIPP )   ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสาร ในหนังสือเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสำหรับนักเรียนไทย(ประถม)

              3.1  แจกใบงานที่ 1ให้นักเรียนฟังเทปและเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยครูเปิดเทป  2 ครั้งครูอธิบายคำศัพท์ยาก ให้นักเรียนก่อนเปิดเทป

               Tape script

Susan  is  at  a  fast  food  restaurant  near  her  work.  She  is  very  hungry  and  has  little  time.

 

Girl  :  Good  afternoon. May  I  take  your  order , please ?

Susun  :  Yes, please.  I  would like  a  hamburger.

Girl     :   Would you  like  anything  to  drink?

Susun  :  Yes, please.  I  would like  a  Coke .

Girl     :   Small   or  large?

Susun  :   Large  please. 

             3.2 ให้นักเรียนฟังเทปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทบทวนคำตอบของตัวเอง

 

4.       ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกลับกลุ่ม ( CIPP)  ให้กลุ่มช่วยกันตรวจสอบความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

4.1  นักเรียนนำบทสนทนา ระหว่าง  Susan  และ  Girl   ฝึกพูดตามจนเกิดทักษะ

4.2   หลังจากนั้นให้กลุ่มตรวจสอบกันเอง แล้วนำสถานการณ์ มาจำลองเป็นตัวเองและเพื่อน ฝึกพูดจนคล่อง

             Pornchai  is  at  a  fast  food  restaurant  near  her  work.  He  is  very  hungry  and  has  little  time.

 

Pondanai  :  Good  afternoon. May  I  take  your  order , please ?

Pornchai  :  Yes, please.  I  would like  a  donut .

Pondanai     :   Would you  like  anything  to  drink?

Pornchai   :  Yes, please.  I  would like  Fanta .

Pondanai     :   Small   or  large?

Pornchai  :   Large  please. 

             5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ (CIPP)   ให้นักเรียนสรุปประเด็นสำคัญประกอบด้วย

5.1      ความคิดรวบยอดหลัก

5.2      ความคิดรวบยอดย่อยของความรู้ทั้งหมดทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่แล้วนำมารวบรวมเรียบเรียงให้ได้ใจความ  สาระสำคัญครบถ้วนสะดวกแก่การจดจำโดยจดเป็นโครงสร้างความรู้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยจดจำ

6.        ขั้นแสดงผลงาน ( CIPPA)   ให้ผู้เรียนแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ( Role  play) ประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

7.  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ( CIPPA) ครูตั้งโจทย์สถานการณ์ต่างๆ  แล้วให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้  

5.  สื่อการเรียนรู้  (Materials)

                 5.1  บัตรคำ   fried chicken,hamburger,hot dog,toast,spaghetti,jam,sausage,

Roll,pizza,salad,mustard,French fries,Cninese food ,donut,cookies, pudding,pie,cake pancake,Coke.Fanta,ice tea,ice  coffee,orange  juice,lemon  tea,

               5.2  รูปภาพ

5.3    แถบประโยค

5.4    Work  sheet

5.5    Picture   Dictionary

5.6    แถบบันทึกเสียง

5.7      Worksheet

5.8    แบบฝึกหัด

5.9    Sheet  เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 6.  การวัดและประเมินผล  (Assessment)

                         6.1.  การสังเกต

                                1.1  การพูด  ใช้  และอ่านคำศัพท์ และประโยค

                                1.2  ความตั้งใจในการออกเสียงตามเทป

                                1.3  การทำกิจกรรมในใบงานที่  2

                                1.4  ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

                                1.5  ความกล้าแสดงออก

                                1.6  ความรับผิดชอบในการทำงาน

                         6.2.  การซักถาม

                                2.1  การซักถามเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์

                                2.2  การซักถามเกี่ยวกับประโยคโดยแต่งประโยคเลียนแบบ

                                2.3  การซักถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในใบงานที่ 1,2

                     6.3.  การตรวจงาน

3.1   การตรวจสอบความถูกต้องในการทำแบบฝึกในใบงานที่ 2

3.2    ตรวจสอบการแสดงบทบาทสมมุติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

1.       การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนรู้จากเดิม  (ถ้ามี)

นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม.............................................................................................................................................
 
2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.1    ออกเสียง  คำ,  กลุ่มคำ  และ ประโยคได้ ............... คน

1.2    เลือกใช้คำศัพท์ได้เหมาะสมกับประโยค ตามสถานการณ์  ...............คน

1.3    บอกความแตกของวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษและภาไทยได้ …………คน

1.4    สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหาร และเครื่องดื่มได้ ……………คน

 

2.       ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

2.1    นักเรียนออกเสียง  คำ,  กลุ่มคำ  และ ประโยคได้ .........คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการจัดการเรียนรู้ (CIPPA)

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แบบ (cippa)

หมายเลขบันทึก: 230755, เขียน: 19 Dec 2008 @ 18:51 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

pae
IP: xxx.128.73.188
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ มีประโยชน์มากครับ อ่านแล้วรู้เรื่องสามารถนำไปสอนได้เลย ถ้าผมขอคำแนะนำในการเขียนแผน ช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ ตาม อีเมล์ ที่แนบมา

เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะขอนำไปใข้บ้างนะคะ

สอนภาษาอังกฤษ ป.5 เหมือนกัน

chaoying
IP: xxx.25.118.188
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต นำไปเป็นแบบอย่าง ไว้ศึกษา ไม่เคยสอนภาษาอังกฤษมาก่อน ปี 52 นี้จะสอน ป.5 เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เลยยิ่งงงใหญเลย อย่างไรก็ขอบคุณมากๆค่ะ

อิ่มอุ่น ศรีทับทิม
IP: xxx.172.201.142
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ เป็นประโยชน์ต่อครูมือใหม่มาก

Sareena Asae
IP: xxx.229.8.118
เขียนเมื่อ 

ขอคุณมาก

อ่านแล้วเข้าใจง่าย

จะนำไปเป็นแนวทาง

พินีวรรณ แก้วคำแสน
IP: xxx.26.249.94
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างแผนการสอนที่ดีมาก ขอนำไปเป็นแนวทาง ขอบคุณค่ะ

นางสุธีพร บินหมัด
IP: xxx.173.163.237
เขียนเมื่อ 

ดีมากขอนำไปใช้บ้าง