คนดีสหเวช Happy Soul : 20 นางสาวภาวินี บุตระ

20 นางสาวภาวินี บุตระ

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  20  ขอแนะนำ 
นางสาวภาวินี  บุตระ   นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2303

นางสาวภาวินี  บุตระ

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อวันที่  17  กันยายน  2544
  • ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
    - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา

นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
29  ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)