บทบาทของคุณเอื้อ

 รศ.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนคุณเอื้อ เล่าให้ฟังการก่อให้เกิด CoP ภาวะผู้นำจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

"ต้องสร้างบรรยากาศ ไม่ให้เกิดการพลัดพรากทางวิชาการ"

ซึ่งมักจะเป็นธรรมชาติของชาวมหาวิทยาลัย

 Chief Knowledge Officer ต้อง เสาะหา "หน่ออ่อน" มาสร้างเครือข่าย CoP ของคนรุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

JJ