ปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ  การศึกษามีไว้เพื่ออะไร? 
การศึกษามีไว้เพื่อการเสริมสร้างความรู้แก่ตนเองและการศึกษาเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความประสบความสำเร็จในชีวิต  เพราะเราเองต้องใช้ความรู้นั้นมาประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต