คนดีสหเวช Happy Soul : 18 นางสาวสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ

18 นางสาวสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  18  ขอแนะนำ 
นางสาวสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ   นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2264

นางสาวสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2545 
  • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม

นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
25  ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)