การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

               

                การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นการผสมผสานแนวคิดกับแนวปฏิบัติเข้าด้วยกัน  โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

                1.  การสร้างบรรยากาศเปิด  ให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบความจำเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงานทุกคนให้ก้าวหน้ามั่นคงเป็นมืออาชีพ

                2.  พัฒนาวินัยพื้นฐาน 5 ประการ  ให้แก่สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานวิธีการคิดการปฏิบัติของตนเองและสถานศึกษา

                3.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้และพร้อมต่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารและระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงานและระบบงานต่าง ๆ

                4.  พัฒนาผู้นำให้มีทักษะในการเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศ  สามารถนำพาทีมงานและบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้

                5.  กำหนดรูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะที่เหาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

                6.  กำหนดมาตรการในการถ่ายเทองค์ความรู้และทักษะเข้าสู่การปฏิบัติงาน  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยเป็นลักษณะการท้าทายและการสนับสนุน  เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

                7.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  เช่น การกำหนดเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายทีมงานที่ชัดเจน  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทีมงาน  มีระบบการผ่องถ่ายอำนาจการตัดสินใจและการบริหารงาน   และมีการสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน