พันธะไอออนิก  เป็นพันธะที่เกิดจากอตะตอมของโลหะและอโลหะมีการให้และรับอิเล็กตรอน  เกิดเป็นไอออนลบและไอออนบวกแล้วเกิดแรงยึดเหนี่ยวทางไฟฟ้าเป็นพันธะ