Interest - แปลว่า ความสนใจ,ความเอาใจใส่,เรื่องที่น่าสนใจ - ใช่ในกรณีปัจจุบัน

Interested - แปลว่า ที่สนใจ, ที่เอาใจใส่, มีบทบาท - ใช่ในกรณีที่เกี่ยวกับอดีต

Interesting - น่าสนใจ, น่าเอาใจใส่, น่าทึ่ง

Frustrate - ทำให้ไม่ได้ผล, ทำให้ไม่สมหวัง - ใช่ในกรณีปัจจุบัน

Frustrated - ผิดหวัง, หมดประตู - ใช่ในกรณีที่เกี่ยวกับอดีต
 
Frustrating - ความขัดข้องใจ, ความผิดหวัง

Bore1 - เจาะรู, ไช, เจาะช่อง

Bore2 - ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ

Bore3 - กระแสน้ำที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว

Bore4 - กริยาช่อง 2 ของ bear

Boar - หมูป่าตัวผู้

Bored - เหมือน bore1 แต่นี้ใช้ในกรณีที่พูดถึงอดีต

Boring - การเจาะรู,กระบวนการเจาะรู,รูเจาะ