Uncountable Nouns

                Uncountable Noun คือคำนามที่ไม่สามารถบนับ 1..2.. ได้ ซึ่งคำนามที่นับไม่ได้นี้ถ้าจะนับเราจะนับที่จำนวนหรือปริมาณตามลักษณะภาชนะที่บรรจุ

               ลักษณะภาชนะที่บรรจุของนามนับไม่ได้เช่นเป็นขวด เป็นกล่องหรือนำหนักดังตัวอย่าง

a kilo of pork/ a bottle of milk / a bag of rice / a bar of soap เป็นต้น