27  พฤษภาคม 2549  ขอเชิญชุมชน 7 Habbits หรือผู้สนใจร่วมกัน ช่วยผู้หญิงไทยจากมะเร็งเต้านม  มาร่วมกันทำกิจกรรม  WALK RALLEY ที่หน้าหอศิปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายได้นำเข้าหน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หลังจาการประชุมวันที่ 7 เม.ย.  โอกาสนี้เรายังแข็งแรง  "เราควรช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เรามีความแข็งแรงและมีความสุข"  อนาคตเมื่อท่านช่วยผู้อื่นยภาวะขับขันท่านจะได้รับการช่วยเหลือเช่นกันอย่าลืม  ผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบ