การจัดการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนปัจจุบันนี้เราจะมีแนวโน้มอย่างไรให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์