แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การพัฒนาสมรรถนะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


 บทบาทหน้าที่สำคัญของอาจารย์ นอกจากที่จะพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ให้กับนักศึกษา โดยทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว อาจารย์จะต้องทำหน้าที่แนะนำเกี่ยวกับการศึกษา และการดำรงชีวิตให้กับนักศึกษาควบคู่ไปด้วย บทบาทในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจึง ได้แก่ แนะนำการวางแผนการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ช่วยเหลือแนะนำจัดทำแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้คำแนะนำและให้ความความเห็นชอบในการลงทะเบียน การเลือกรายวิชา การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา  

ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในสภาพวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของภาควิชา คณะ และ มหาวิทยาลัย ในการหาวิธีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบการให้คำปรึกษาให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง  การจัดฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษานอกจากกระทำโดย การให้ความรู้ ทักษะ การฝึกปฏิบัติ แนวทางและคู่มือแล้ว จำเป็นต้องให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ผู้ทำหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดยฝึกให้อาจารย์ได้สร้างแรงจูงใจภายในขึ้นเองทางหนึ่งและมหาวิทยาลัยสนับสนุนเสริมอีกทางหนึ่ง  ซึ่งช่วยสร้างเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มขึ้นในตัวอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่แท้จริงของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.  เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้สูงขึ้น

3.  เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาแรงจูงใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดขึ้นภายในตัวอาจารย์

4.  เพื่อพัฒนาความสมดุลระหว่างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก

           

กลุ่มเป้าหมาย

1.      คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสยามที่เข้ารับการอบรม

2.      บุคคลทั่วไปที่สนใจ

กิจกรรมของโครงการ

1.      การบรรยาย  

2.      การอภิปราย

3.      การฝึกปฏิบัติ

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.      สำรวจจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและแจ้งไปยัง คณะวิชาให้ทราบวันเวลาของการฝึกอบรม

2.      ติดต่อวิทยากรและกำหนด  วัน  เวลา  สถานที่  สำหรับการอบรม

3.      ปฏิบัติการวันพฤหัสบดีที่  8 มกราคม  พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น.

4.      ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ดัชนีบ่งชี้ความสำเร็จ

1.      จำนวนอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม

2.       แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

1.      การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่  8 มกราคม  พ.ศ. 2552

2.    ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสรุปผลการประเมินอาจารย์และส่งรายงานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ คณะวิชาที่อาจารย์ผู้เข้าอบรมสังกัด ภายในวันที่ 31 มกราคม   2552

 

การประเมินผลโครงการ

1.      ประเมินผลการฝึกอบรมของอาจารย์แต่ละคน ประกอบด้วย

1.1  จำนวนเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๘๐ %

1.2   งานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรในช่วงระหว่างการฝึกอบรม (ถ้ามี)     

1.3    ผลการประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยคณะกรรมกรรมการ

2.  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่แท้จริงของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.  มีการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้สูงขึ้น

3.  สร้างเสริมและพัฒนาแรงจูงใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดขึ้นภายในตัวอาจารย์

4.  พัฒนาความสมดุลระหว่างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก

 

สถานที่จัด

            อาคารเฉลิมพระเกียรติ  19 ชั้น  ห้อง 19-403

 

           

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ณ ห้อง 19 - 504  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น

 

óóóóóóó

 

วันพฤหัสบดีที่  8 มกราคม  พ.ศ. 2552

 

12.30 – 13.00  น.         ลงทะเบียน

13.00 – 13.15 น.          พิธีเปิดการอบรม  โดย อธิการบดี

13.15 – 14.30 น.          การพัฒนาสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โดย ผศ.ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.30 - 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.          การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  โดย  ผศ.ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล

16.30 น.                       ปิดการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรม  ได้ที่

คุณอัมพร  ศรีเที่ยง

02-457-0068  ต่อ 134

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน  ม.สยาม

 

หมายเลขบันทึก: 226633เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2008 16:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2012 15:35 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

การอบรมการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในครั้งนี้

เรานำเสนอในเรื่องภาวะผู้นำการเลี่ยนแปลงด้วยค่ะ

โดยเน้นด้านการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ถ้าสนใจนะคะ มาอบรมด้วยกันนะคะ

ยินดีต้อนรับค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี