แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว

ชุดการบวกเลขเรียงที่เริ่มต้นจาก 1 ขั้นไป

 

  F   เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่าง รวดเร็ว

          ให้ใช้  สูตร       ( 1  +  ตัวท้าย    ×  ตัวท้าย )    =  ผลลัพธ์

                                                                               2

            (หรือใช้สูตร  เอา  1  บวกเข้าเอาเก่ามาคูณ  เอา 2 หาร  ตัดขาดลงเป็นผลลัพธ์)

                                   

                                (โปรดฟังคำอธิบายจากครูให้เข้าใจ  แล้วทำแบบฝึกหัด)

 

                                                            แบบฝึกหัด

                                   

                                    1.    1   ถึง   10                         =……………….

                                    2.    1   ถึง   20                         =………………

                                    3.    1   ถึง    50                        =……………….

                                    4.    1   ถึง    80                        =……………….

                                    5.    1   ถึง   100                       =………………

                                    6.    1   ถึง    200                      =……………….

7.    1   ถึง    500                      =……………….

                                    8.    1   ถึง   1,000                    =………………

                                    9.    1   ถึง    10,000                 =……………….

                                    10   1   ถึง   1,000,000             =………………

 

                   “ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น     

                       

ชุดที่ 6 151

แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว

ชุดการบวกเลขเรียงทีไม่เริ่มต้นจาก 1  ขึ้นไป

  F เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

1.      บวกเลขเรียงจาก  1  ถึงตัวท้ายโดยใช้สูตร (1 +ท้าย ) × ท้าย  ÷ 2  = ตัวตั้ง

2.      บวกเลขเรียงจาก 1 ถึงตัวก่อนเริ่มใช้สูตร (1 + ก่อนเริ่ม ) × ก่อนเริ่ม ÷ 2 = ตัวลบ

3.      เอาผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ  1 – ข้อ 2 เป็นผลบวกเลขเรียงที่ไม่เริ่มต้นจาก 1

(ตัวก่อนเริ่ม  เช่น ให้บวกเลขเรียงจาก  8  ถึง  20   ตัวก่อนเริ่ม  คือ   7  )

      ตัวอย่าง  จงบวกเลขเรียงจาก  9   ถึง   20

       วิธีคิด   ให้บวกเลขเรียงจาก  1  ถึง  20  ได้  =  210    เป็นตัวตั้ง

                     บวกเลขเรียงจาก  1   ถึง (ตัวก่อนเริ่ม)  8  ได้   =  36    เป็นตัวลบ

      ดังนั้น  ผลลัพธ์จากการบวกเลขเรียง  จาก   9   ถึง   20   คือ   210  -  36  =   174

 

                 (โปรดฟังคำอธิบายจากครูให้เข้าใจ  แล้วทำแบบฝึกหัด)

                                                แบบฝึกหัด   (บวกเลขเรียง)

                                    1.    6               ถึง        10        =……………

                                    2.    8               ถึง        20        =……………

                                    3.    12             ถึง        30        =……………

                                    4.    18             ถึง        40        =……………

                                    5.    21             ถึง        50        =……………

                                    6.    35             ถึง        60        =……………

                                    7.    40             ถึง        70        =……………

                                    8.    55             ถึง        80        =……………

                                    9.    51             ถึง        100      =……………

                                    10.   80                        ถึง        200      =……………         

 

                หวังให้ไกล   แล้วไปให้ถึง