จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 5


ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

             ๖. การประกันคุณภาพการศึกษา

-          ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนนำกระบวนการพัฒนาฯ   ตามวงจรเดมมิ่ง  (P D C A) มาใช้ในการดำเนินงานในทุกๆด้าน

-          กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์

-          วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับโรงเรียน ระดับชั้น และหมวดวิชา/กลุ่มประสบการณ์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานระดับจังหวัด เขตการศึกษาและระดับชาติ

-          วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

-          ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-          สรุปรายงานเสนอผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

-          จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SSR (Self Study Report) เสนอ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อขอรับการประเมินภายนอก

-          โรงเรียนส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังสำนักงานรับรอง

     มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และ

     ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินภายนอก

     ของ สมศ.ทั้งสองรอบในระดับดีมาก

            ๗.  แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

-          ให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการค่างๆ เช่นคณะกรรมการสภาครู  คณะกรรมการสายชั้น  คณะกรรมการฝ่าย ฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ, กิจการนักเรียน, บุคลากร, อาคาร-สถานที่,  ธุรการ-การเงิน, บริการ และฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน)

-          จัดระบบการบริหารงานตามวงจรเดมมิ่ง เพื่อให้การประสานงาน        ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

-          จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นำไปศึกษาดูงาน นิเทศ             ให้คำปรึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง

-          สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ระดมความคิดเห็น คำแนะนำข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนโดยส่วนรวม

-          ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน

-          คณะครูได้มีการจัดตั้งกลุ่ม STAR (Small Team Activity Relationship) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกประมาณกลุ่มละ ๔-๕ คน มีวัตถุประสงค์  เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในสายชั้นของตนเอง เช่น การแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  การฝึกระเบียบวินัยและบุคลิกภาพ เป็นต้น

-          จัดให้มีคณะกรรมการประเมินภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ในการ

     กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม

 

หมายเลขบันทึก: 226339เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2008 11:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 03:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี