จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 5

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

             ๖. การประกันคุณภาพการศึกษา

-          ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนนำกระบวนการพัฒนาฯ    ตามวงจรเดมมิ่ง   (P D C A) มาใช้ในการดำเนินงานในทุกๆด้าน

-          กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์

-          วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับโรงเรียน ระดับชั้น และหมวดวิชา / กลุ่มประสบการณ์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานระดับจังหวัด เขตการศึกษาและระดับชาติ

-          วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

-          ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-          สรุปรายงานเสนอผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

-          จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SSR (Self Study Report) เสนอ    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ .) เพื่อขอรับการประเมินภายนอก

-          โรงเรียนส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังสำนักงานรับรอง

     มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )  และ

     ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินภายนอก

     ของ สมศ.ทั้งสองรอบในระดับดีมาก

            ๗.   แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

-          ให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการค่างๆ เช่นคณะกรรมการสภาครู   คณะกรรมการสายชั้น   คณะกรรมการฝ่าย ฝ่าย ( ฝ่ายวิชาการ , กิจการนักเรียน , บุคลากร , อาคาร - สถานที่ ,  ธุรการ - การเงิน , บริการ และฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน )

-          จัดระบบการบริหารงานตามวงจรเดมมิ่ง เพื่อให้การประสานงาน         ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

-          จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นำไปศึกษาดูงาน นิเทศ             ให้คำปรึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง

-          สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ระดมความคิดเห็น คำแนะนำข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนโดยส่วนรวม

-          ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน

-          คณะครูได้มีการจัดตั้งกลุ่ม STAR ( Small Team Activity Relationship) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกประมาณกลุ่มละ ๔-๕ คน มีวัตถุประสงค์  เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในสายชั้นของตนเอง เช่น การแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง   การฝึกระเบียบวินัยและบุคลิกภาพ เป็นต้น

-          จัดให้มีคณะกรรมการประเมินภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ในการ

     กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)