จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 4

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

๕.      การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นกระบวนการบริหารจัดการ

โดยยึดหลักสำคัญๆ ดังต่อไปนี้  

        ๑) หลักการกระจายอำนาจ

-     โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์มีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน
             วิชาการ
โดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาบริบทอยุธยามรดกโลก   จัดทำแผน
              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดหาแหล่งเรียนรู้
/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วย
              ส่งเสริมการเรียนการสอน

-          โรงเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาครู และคณะกรรมการสายชั้นโดย

              ให้มีอิสระและอำนาจตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

-          โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน รับผิดชอบในการจัดทำ

              งบประมาณรายรับ - รายจ่ายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

              ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ซึ่งโรงเรียนมีอิสระและอำนาจในการบริหาร

              จัดการการเงินงบประมาณที่เป็นระบบมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

            ๒) หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

-          โรงเรียนได้จัดให้มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งบริหารงานโดยองค์
คณะบุคคลเช่น คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสภาครู คณะกรรมการสายชั้น   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

-          โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบเครือข่ายทั้งบุคคล องค์กร และเทคโนโลยี

              ทั้งภายในและภายนอก เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
              เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

         -    โรงเรียนตอบสนองต่อผู้ปกครองและชุมชนในด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

               การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการให้การศึกษาอบรมโดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ

              ชุมชนมีส่วนร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บริบทอยุธยามรดกโลก ซึ่งสอดคล้องกับ

              สภาพปัญหาความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริง

๓) หลักการบริหารจัดการที่ดี  

-          มีการบริหารโดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และยึดความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ . . ๒๕๔๒   มุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  โดยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้รับมวลประสบการณ์ความรู้ในห้องเรียนจากครูผู้สอน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการนำนักเรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม   พิพิธภัณฑ์เรือไทย ศูนย์การเรียนรู้ตามธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

-          มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณธรรมเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
 เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ดังจะเห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหลายคณะ เช่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน     ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว   ประธานสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

-          มีระบบการบริหารที่พร้อมรับการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน

              ได้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กล่าวคือ
                
 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับการ
              รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9002 และผ่านการประเมินภายนอก
              จาก
สมศ . และผู้บริหาร มีหลักการบริหารคุณภาพสถานศึกษาโดยมีการประกัน
              คุณภาพภายในและภายนอกที่เป็นระบบครบวงจรจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

-          นอกจากนี้ยังจัดให้มีและใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)