จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 4


ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

๕.      การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นกระบวนการบริหารจัดการ

โดยยึดหลักสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

        ๑) หลักการกระจายอำนาจ

-    โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์มีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน
             วิชาการ
โดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาบริบทอยุธยามรดกโลก  จัดทำแผน
              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดหาแหล่งเรียนรู้
/ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วย
              ส่งเสริมการเรียนการสอน

-          โรงเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาครู และคณะกรรมการสายชั้นโดย

              ให้มีอิสระและอำนาจตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

-          โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน รับผิดชอบในการจัดทำ

              งบประมาณรายรับ-รายจ่ายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

              ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ซึ่งโรงเรียนมีอิสระและอำนาจในการบริหาร

              จัดการการเงินงบประมาณที่เป็นระบบมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

           ๒) หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

-          โรงเรียนได้จัดให้มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งบริหารงานโดยองค์
คณะบุคคลเช่น คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสภาครู คณะกรรมการสายชั้น  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

-          โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบเครือข่ายทั้งบุคคล องค์กร และเทคโนโลยี

              ทั้งภายในและภายนอก เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
              เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

         -    โรงเรียนตอบสนองต่อผู้ปกครองและชุมชนในด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

               การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการให้การศึกษาอบรมโดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ

              ชุมชนมีส่วนร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บริบทอยุธยามรดกโลกซึ่งสอดคล้องกับ

              สภาพปัญหาความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริง

๓) หลักการบริหารจัดการที่ดี 

-          มีการบริหารโดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และยึดความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ .. ๒๕๔๒  มุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข โดยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้รับมวลประสบการณ์ความรู้ในห้องเรียนจากครูผู้สอน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการนำนักเรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม  พิพิธภัณฑ์เรือไทย ศูนย์การเรียนรู้ตามธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ

-          มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณธรรมเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
 เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ดังจะเห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหลายคณะ เช่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน     ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ประธานสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

-          มีระบบการบริหารที่พร้อมรับการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน

              ได้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กล่าวคือ
                
 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการ
              รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9002 และผ่านการประเมินภายนอก
              จาก
สมศ. และผู้บริหาร มีหลักการบริหารคุณภาพสถานศึกษาโดยมีการประกัน
              คุณภาพภายในและภายนอกที่เป็นระบบครบวงจรจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

-          นอกจากนี้ยังจัดให้มีและใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเลขบันทึก: 226338เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2008 11:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2012 19:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี