จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 3


ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

แนวดำเนินการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

 

              ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารงาน ตลอดจนการตัดสินใจดำเนินงานของคณะกรรมการในโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสภาครู คณะกรรมการสายชั้น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยเน้นระบบการบริหารงานโรงเรียนที่ยึด โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School Based Management)      ในเรื่องต่อไปนี้

                 ๑.  การพัฒนาบุคลากร

-          โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการจัดประชุม     อบรม สัมมนา ศึกษา-ดูงานด้านการเรียนการสอนทั้งในประเทศและ   ต่างประเทศ

-          จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและผู้บริหารกับสมาคมทางการศึกษา  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  "Hopkins Education Association" โดยมีครูและผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา มลรัฐมินนิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย เป็นประจำทุกปี 

-          จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา และขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการเป็นวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านให้การอบรมความรู้แก่นักเรียนอยู่เสมอ

 

๒.     ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ได้ดำเนินการดังนี้

-          มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยใช้บริบทอยุธยามรดกโลก

-          ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการสอนโดยใช้โมเดลของโรงเรียน หรือ

                             JIRASART  Teaching's Model  

(สำหรับรายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสารการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโมเดล  จิระศาสตร์ JIRASART Teaching’s Model”)

            ๓.  ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลแนวใหม่ ยึดหลักต่อไปนี้

           -     ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน

           -     ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

           -     มุ่งประกันคุณภาพ โดยโรงเรียนดำเนินการประเมินผลภายในทุกปี และ

                      รายงานผลต่อผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน

            ๔. การวิจัยในชั้นเรียนได้ดำเนินการ ดังนี้

-          สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรม ตลอดจนได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน แก่ครูทุกคนในโรงเรียน ปีละหลายครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากหน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนของจิระศาสตร์ (JIRASART Teaching’s Model) เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นให้ครูผู้สอนทุกคนยึดถือแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของวงจรเดมมิ่ง (P D C A)

หมายเลขบันทึก: 226336เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2008 11:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มิถุนายน 2012 18:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี