จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 3

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

แนวดำเนินการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

 

              ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารงาน ตลอดจนการตัดสินใจดำเนินงานของคณะกรรมการในโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสภาครู คณะกรรมการสายชั้น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยเน้นระบบการบริหารงานโรงเรียนที่ยึด โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School Based Management)      ในเรื่องต่อไปนี้

                 ๑.  การพัฒนาบุคลากร

-          โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการจัดประชุม      อบรม สัมมนา ศึกษา - ดูงานด้านการเรียนการสอนทั้งในประเทศและ    ต่างประเทศ

-          จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและผู้บริหารกับสมาคมทางการศึกษา   ของประเทศสหรัฐอเมริกา   "Hopkins Education Association" โดยมีครูและผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา มลรัฐมินนิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย เป็นประจำทุกปี  

-          จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา และขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการเป็นวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านให้การอบรมความรู้แก่นักเรียนอยู่เสมอ

 

๒.     ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน   ได้ดำเนินการดังนี้

-          มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยใช้บริบทอยุธยามรดกโลก

-          ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการสอนโดยใช้โมเดลของโรงเรียน หรือ

                             JIRASART  Teaching's Model  

(สำหรับรายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสาร การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโมเดล  จิระศาสตร์ JIRASART Teaching’s Model” )

            ๓.  ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลแนวใหม่ ยึดหลักต่อไปนี้

           -      ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียน

           -     ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

           -     มุ่งประกันคุณภาพ โดยโรงเรียนดำเนินการประเมินผลภายในทุกปี และ

                      รายงานผลต่อผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน

            ๔. การวิจัยในชั้นเรียน ได้ดำเนินการ ดังนี้

-          สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรม ตลอดจนได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน แก่ครูทุกคนในโรงเรียน ปีละหลายครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากหน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนของจิระศาสตร์ ( JIRASART Teaching’s Model) เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นให้ครูผู้สอนทุกคนยึดถือแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของวงจรเดมมิ่ง ( P D C A)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)