จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 2

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

 

          อาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ กล่าวว่าในการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก ซึ่งต่างเพศต่างวัย ต่างประสบการณ์ความรู้ อาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งกันบ้างเป็นธรรมดา   บางครั้งผู้บริหารไม่จำเป็นจะต้องตัดสินปัญหาเอง    ควรให้ฝ่ายบุคลากรและสภาครูมีบทบาทมีส่วนร่วมในการดำเนินการนับตั้งแต่การป้องกันปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในลักษณะชนะ ชนะ (win win) หรือบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญและผลักดันคุณภาพการทำงานของทุกๆฝ่าย

 

ผลงานดีเด่นในการบริหารสถานศึกษา

                         จากผล การบริหารแบบมีส่วนร่วม   นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ เป็นต้นมา กล่าวได้ว่าโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยเฉพาะโรงเรียน ได้รับรางวัลเกียรติยศ   ดังนี้

-โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๓๐

-โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๔๒

-โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๔๔

-โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๕๐

               -ได้รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
                     
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-โรงเรียนจัดการประถมศึกษาดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

-โรงเรียนดีเด่นได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา      จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกัน ระดับ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

-โรงเรียนจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

-โรงเรียนได้รับยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการว่านักเรียนมีผลการเรียนดี มีพฤติกรรมดี และบริการชุมชนดีเด่น

-โรงเรียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ทุกระบบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)