เก็บตก 1 การประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การรวมพลัง คือ อนาคตการศึกษาไทย”

                เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ  ภาคเช้าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  และภาคบ่าย  จัดประชุมสภาคณบดีฯ

                วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551  มีการประชุมวิชาการ เรื่อง วิกฤติ และโอกาสในการรวมพลัง  ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคต  โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษและอภิปรายระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาวิกฤติ  และแสวงหาโอกาสในการรวมพลังเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทุกฝ่าย  ดังนี้

                1.  ดร.กษมา  วรวรรณ         เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                2.  รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก      รองประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

                3.  นายองค์กร  อมรสิรินันท์  เลขาธิการคุรุสภา

                4.  นายสงบ  อินทรมณี       สำนักงานคณะกรรมการบุคลากรทางการศึกษา (ส.ก.ค.ศ.)

                5.  ดร.คงศักดิ์  เจริญรักษ์    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา (ส.ค.บ.ส.)

                6.  รศ.ดร.อรรณพ  พงษ์วาท  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดำเนินการอภิปราย

  

              แต่ละท่านได้ให้ความสำคัญ  และเห็นร่วมกันว่า  การแก้วิกฤติและแสวงหาโอกาสการพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคต  จะต้องมีการรวมพลังกันผลักดัน  ตามที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจและพันธกิจ  อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

 

               การรวมพลัง  คือ อนาคตการศึกษาไทย

 

                มีกลอนนำมาฝาก  เก็บตก 2 ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (0)