เก็บตก 3 งานบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปการอภิปราย เครือข่ายการบริหารการศึกษาแบบ CARP Model”

 

                                อภิปราย                 วันนี้                                       มีความหมาย

ล้วนมีสิ่ง                                ที่ท้าทาย                                ให้ซักถาม

กลยุทธ์                                   แบบใด                                  ให้เดินตาม

เพื่อสร้างความ                     งดงาม                                    ให้ศาสตร์เรา

                                ดร.                          อรรณพ                                  พงษ์วาท

เน้นที่ศาสตร์                        แห่งปรัชญา                          ไม่โง่เขลา

ความดีงาม                             ความจริง                               กระจกเงา

เราต้องเฝ้า                             ส่องกระจก                           พกติดตัว

                                คุณภาพ                 การศึกษา                               น่าใจหาย

ประเทศชาติ                         จะวอดวาย                             อย่างน่าหัวว

ถึงเครือข่าย                           เกิดมากมาย                           อย่าไปกลัว

องค์ความรู้                            ถ้วนทั่ว                                  จะงอกงาม

                                ดร.                          ปองสิน                                  วิเศษศิริ

มองมิติ                                   แห่งเครือข่าย                        ที่ไถ่ถาม

มีคุณค่า                                  มีประโยชน์                          ทุกผู้นาม

หากติดตาม                           เกิดแรงผลัก                          ทวีคูณ

                                ความสำเร็จ           ของคาร์พ (CARP)              จะยิ่งใหญ่

จะเกิดได้                               ด้วย 3 P                                  ไม่เสื่อมสูญ

People, Process                    Product                                 จะเพิ่มพูน

และเกื้อกูล                            สู่มาตรฐาน                           แห่งสากล

                                ดร.                          อุทัย                                        บุญประเสริฐ

วิชาการ                                  จะเป็นเลิศ                             ไม่สับสน

เครือข่ายเริ่ม                          มานาน                                   เป็นตัวตน

ที่เริ่มต้น                                 อย่างน้อย                              สามสิบปี

                                สพบท.                   มีบทบาท                               เฉกเช่นกัน

คือรังสรรค์                            เครือข่าย                                ไปทุกที่

เน้นยุทธศาสตร์                   และประสาน                        ยุทธวิธี

การศึกษา                               มุ่งเน้นที่                                ความเป็นคน

                                  ดร.                          เจริญวิชญ์                             สมพงษ์ธรรม

ท่านตอกย้ำ                           ผลดี                                        ไม่สับสน

บริหาร                                   สัมพันธ์                                 อย่าจำนน

ต้องตั้งมั่น                             ให้เกิดผล                              วิชาการ

                                ต้องก่อเกิด            ก่อการ                                    สมานฉันท์

ทุกฝ่ายต้อง                            ร่วมกัน                                   เพื่อสืบสาน

บริหาร                                   จะมั่นคง                                เป็นตำนาน

ไม่ปล่อยผ่าน                        วันนี้                                       จุดประกาย

                                งานเลี้ยงนั้น         มีวัน                                        ต้องเลิกรา

แต่สัมพันธ์                            และศรัทธา                           ไม่ห่างหาย

บริหาร                                   สัมพันธ์                                 ต้องไม่ตาย

พวกเราต้อง                          สืบสาย                                   ความสัมพันธ์

                                ขอขอบคุณ            ท่านผู้ร่วม                              อภิปราย

ขอขอบคุณ                            ท่านทั้งหลาย                        ร่วมเสกสรร

บัดเดี๋ยวนี้                              ถึงเวลา                                   ต้องลากัน

ขอทุกท่าน                             สบสุข                                    สวัสดี

 

                                                                                                     รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

-----------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (1)

เรียน ท่าน ดร.สมบัติ ที่นับถือ

ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมในความสามารถสรุปประเด็นสำคัญในการประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นบทกลอนที่ไพเราะและสื่อความหมายคมชัดลึก เสมือนได้อยู่ในเหตุการณ์งานบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ที่มีบรรยากาศทางวิชาการและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันแนบแน่นของพวกเรา "ชาวบริหารการศึกษา"

กระผมเองในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า "บริหารการศึกษา" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 26 เคยมีประสบการณ์ในเข้าร่วมกิจกรรม "บริหารการศึกษาสัมพันธ์" ภาพแห่งความทรงจำที่ยังฝังใจอย่างแนบแน่นมาถึงทุกวันนี้ คือ ความร่วมมือร่วมใจ ประสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่หลากหลายในแวดวงการศึกษา ระหว่างนิสิต นักการศึกษา สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งโดยส่วนตัวสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการสืบสานเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาอันทรงประสิทธิภาพ

ผมคิดว่ากิจกรรม "บริหารการศึกษาสัมพันธ์" เป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าและควรสืบสานให้คงอยู่ต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบริหารการศึกษาทุกๆท่าน ที่จะได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาของชาติสืบไป

ด้วยจิตคารวะ

ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ

ศิษย์เก่าบริหารการศึกษา จุฬาฯ รุ่น 26

รหัส C1 42296