เชิญชวนคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกคน คณะนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ตลอดจนผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั่วไป ไปปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้น ตามรอยองค์พระศาสดา ในวันที่ 9-10 เมษายน 2549 ณ วัดรัตนวราราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาค่ะ ......การปฏิบัติธรรมนี้ จะมีการฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมตลอดคืน จากพระสุปฏิปันโน ระดับเกจิอาจารย์ค่ะ...