การรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ค้ามนุษย์

 คุ้มครองคนถูกค้า

 ขจัด ฅนค้าฅน

  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานเด็ก

  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกและมาตรการพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน  เพื่อให้การสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พบว่าไม่เพียงแต่เด็กต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  แต่ยังมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นเด็กไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกหลอกจากนายหน้าให้ไปทำงาน   โดยพื้นที่ที่กระบวนการนายหน้าแสวงหาเด็กหรือเหยื่อส่วนใหญ่ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง สวนสาธารณะ มุ่งหวังว่าเด็กที่เดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพฯ ด้วยความหวังว่าจะมีงานทำและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เด็กที่ประสบปัญหาขาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะมีทางเลือกและวิธีในการป้องกันตนเอง และพบว่ามีหลายกรณีที่ผู้เสียหายไม่รู้ว่าตนเองได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์  

กระบวนการแสวงหาผลประโยชน์เริ่มตั้งแต่การเข้าไปให้เงื่อนไขต่างๆ ต่อเด็ก ครอบครัว เพื่อ ล่อลวงชักพาเด็กเข้าสู่เส้นทางที่เลวร้าย  ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การขูดรีดแรงงาน  การบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส  การใช้เด็กในงานอันตรายและไม่เหมาะสม  ตลอดจนการใช้เด็กในธุรกิจทางเพศ  ซึ่งลักษณะงานเช่นนี้ถือเป็นลักษณะงานในรูปแบบที่เลวร้ายตามอนุสัญญาฉบับที่ 182  ว่าด้วยการขจัดรูปแบบงานที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเด็ก    มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ให้ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงาน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงาน  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์  แก่บริษัทขนส่ง บริษัทรถทัวร์เอกชน กลุ่ฟมประชาชนที่ได้รับข้อมูล  ให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องเพื่อให้เกิดการป้องกันตนเองและผู้อื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ : เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เด็กหรือกลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์   กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก  ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัด  ผู้แทนบริษัทขนส่งจำกัด  ผู้แทนบริษัทรถทัวร์เอกชน ทั่วทุกภาค  กลุ่มแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการพื้นที่สถานีขนส่ง  บนรถโดยสาร

กิจกรรมโครงการ

     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยเชิญ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก  ผู้แทนสำนักงานขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด  ผู้แทนสถานีขนส่งจำกัด จังหวัด  ผู้แทนบริษัทขนส่งจำกัดในพื้นทีกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้แทนบริษัทรถทัวร์เอกชน  เข้าร่วมประชุมและได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์  และได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ชุดสื่อ ได้แก่  

         -  วีซีดี ระวังภัย! ภัยก่อนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยเปิดวีซีดี ผ่านโทรทัศน์ภายใน        

                     บริเวณสถานีขนส่ง  สถานีเดินรถ และบนรถทัวร์โดยสาร 

             -  โปสเตอร์ โดยการนำไปติดบอร์ดประชาสัมพันธ์   

           -  บัตรพกพา โดยการไปแจกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ

     2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองแรงงานเด็กและกลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ บริเวณพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิต

     3. จัดแถลงข่าวความร่วมมือรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานเด็ก ระหว่าง กรมการ

ขนส่งทางบก  บริษัทขนส่ง สถานีขนส่ง  บริษัทรถทัวร์เอกชน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

วันที่ 2 ธันวาคม 2551    จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์   ที่สถานีขนส่งหมอชิต       

วันที่ 4 ธันวาคม 2551    จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์ ถ.รองเมือง กทม.

  หน่วยงานผู้จัด   สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ( มพด .)

  www.iamchild.org โทร.0 2433 6292

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กความเห็น (0)