ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ(4)

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
HR_Competency

ดร. สมโภชน์  นพคุณ  ได้มาเพิ่มเติมความรู้เรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะการทำงาน

ซึ่งได้กล่าวถึงการที่ระบบราชการเดิมที่ให้ความสำคัญของปริญญา  ซึ่งเป็นสิ่งรับรองความรู้ความสามารถของบุคคล และส่งผลให้มีการกำหนดระดับต่าง ๆ (ซี)  แต่ในปัจจุบันระบบใหม่ได้ให้ความสำคัญเรื่อง สมรรถนะ( Competency)  เพิ่มขึ้น  ซึ่งสมรรถนะ เป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ พฤติกรรม ที่แสดงออกในวิธีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลที่แสดงออกในขณะลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัย ความรู้  ความสามารถ ทักษะ  คุณลักษณะ ต่าง ๆ  ที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรม ที่ทำให้บุคคลปฏิบัติงานได้สำเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  

สมรรถนะมีความสำคัญดังนี้ ;

 • เป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กรสู่ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

 • พนักงานจะประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับองค์กร

 • มีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลงานอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานสากล

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกและคัดสรรบุคลากรที่ดีและเหมาะสม บนพื้นฐานของการวิเคราะห์งาน

 • มีเกณฑ์การวัดระดับจุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร

 • ช่วยชี้ให้เห็นภาพของอัตรากำลังในปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ความต้องการในอนาคตได้

 • เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พนักงานสามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เป็นแผนงานหนึ่งในการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
   
   
   -น้อง-
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)