เป้าหมายของการบริหารจัดการงานวิจัย คือ การสร้างจิตวิญญาณการเป็นนักวิจัย

กระบวนการพัฒนานักวิจัย  คือ  พูดให้ฟัง  ทำให้ดู  วิเคราะห์ให้เป็น
จิตวิญญาณของนักวิจัยและทีมงาน

เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของการทำงานวิจัยให้มีคุณภาพและสำเร็จถ้านักวิจัยและทีมงานไม่มีจิตวิญญาณในการทำวิจัยแล้วจะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย

ส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง บทเรียนการบริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่มีอาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕ แห่ง จำนวน ๑๓๙ คน ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชุมชนจำนวน ๒๘๑ คน จาก ๕๙ ชุมชน ทีมที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ทำงานเรียนรู้ร่วมกัน จนได้เป็นองค์ความรู้ให้ผู้สนใจศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัย
หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง