7 habbits รุ่น 3 ขยายผล

ดัชนี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"ไม่มีสิ่งใดที่จะได้รับวันเดียวแล้วจะทำให้เราประสบผลสำเร็จ"

 

       รุ่น 3 7 Habbits ได้จัดให้มีการติดตามขยายผล ครั้งที่ 2 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างสภาวะผู้นำ : กรณีศึกษา COVEY'S WORKSHOP"(The 7 Habbits  of  highly  effective  prople) เมื่อวันที่ 19-22 ม.ค.2549ที่ผ่านมา   พร้อมนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ ได้มีการติดตามขยายผลครั้งที่1 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2549  นอกจากมีการเล่าสู่การฟังในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในหน่วยงานแล้ว  ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ซึ่งเป็น COACH ของรุ่น 3 ยังได้ให้ความรู้ในเรื่อง LEADERSHIP  อีกด้วย  พร้อมนี้ท่านได้มอบหนังสือให้ รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  ไว้ศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

           กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้  ได้มีการ ON  AIR  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5ยย มี.ค. ทางสถานีวิทยุช่อง 9  อสมท.  โดย นายชำนาญ  บัวทวน  (ประธานรุ่น)     กับ ศ.ดร.จีระ  หงส์-ลดารมภ์  และในคณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้มีการจัดอบรม  การใช้บล๊อก(BLOG) เพื่อจัดการความรู้  เมื่อวันที่ 27 มี.ค.  ที่ผ่านมา  โดยมีคุณประภาพรณฺ  ขันชัย   และคุณเอื้องฟ้า  วรสิทธิ์  เป็นผู้ดำเนินการฯ

         และในวันที่ 5  เม.ย.  เป็ฌนการติดตามขยายผลครั้งที่ 2 ของรุ่น 3  ซึ่งได้รับความกรุณาอนุเคราะห์จาก COACH มาบรรยายให้ฟังดังนี้

  • เวลา  13.30 น. ณ  ห้องประชุม 2 ตึก HS 05 ชั้น1  คณะมนุษย์ศาสตร์                 บรรยายให้เจ้าหน้าที่ รปภ.และงานกีฬา  เรื่อง การปลุกจิตสำนึกให้รักองค์กรและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2  การบรรยายเรื่อง"การบริหารข้อขัดแย้งเชิงบูรณการ"  
  • เวลา  16.30 - 19.30 น.  ปรึกาหารือร่วมกัน

          งานนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่สนใจเข้าร่วมฟังได้  เพื่อเป็นการเผยแพร่  การทำงานของรุ่น 3 ต่อไป  เพราะว่า "ไม่มีสิ่งใดที่จะได้รับวันเดียวแล้วจะทำให้เราประสบผลสำเร็จ" เราจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปโดยหนึ่งคนหนึ่งความคิดหนึ่งความร่วมมือ    และปัจจุบันไม่มีความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  แต่ความรู้ที่ได้จากทีมและนอกห้องเรียนทำให้เราประสบผลสำเร็จอย่างมาก            

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนบทความเห็น (0)