งานวิจัยบทที่ 3

http://gotoknow.org/file/chanoknart/Chanoknart3.pdf