การสอนวิชาชีพแบบโครงงานหรือโครงการ เหมาะสมกับการสอนในวิทยาลัยเทคนิคหรือยัง