สารชีวภาพเพื่อการเกษตร สามารถแบ่งออกได้  4  ประเภท คือ