การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์  (ตอนที่ 1)

1.  การคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดนอกกรอบ (Think Outside)  หรือคิดในแนวราบ  ที่ขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางกว่าเดิม  ไปสู่ความคิดที่แปลกใหม่  ซึ่งแตกต่างไปจากความคิดเดิมและเป็นเชิงบวกหรือเป็นประโยชน์

2.  ความสำคัญและลักษณะของความคิดเชิงสร้างสรรค์  เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ที่ดีกว่า ช่วยให้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและตัดสินใจให้เกิดผลดีขึ้น  ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้มนุษย์พัฒนาศิลปะและวิทยาการให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีลักษณะพิเศาดังนี้

-เป็นกระบวนการขั้นตอนในการกำเนิดความคิด  การกำหนดปัญหา  การแก้ไข  ตลอดจนการนำไปปฎิบัติ

-เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่มีมาตรฐานเป็นมาตรวัด  แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลในสถานะนั้น ๆ

-เป็นการมุ่งแก้ปัญหา  เป็นเรื่องของการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา  หรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

-เป็นการคิดเชิงบวก  เริ่มต้นจากทัศนะที่ว่า ปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไข  และพัฒนาให้ดีขึ้นได้

-เป็นทักษะ  เป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้  ไม่ใช่เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

3.คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์

-  มีสติปัญญา

-  มีเชาว์และไหวพริบ

-  ชอบการเปลี่ยนแปลง

-  มีความเป็นตัวของตัวเอง

-  ชอบสิ่งที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและท้าทาย

-  มีความอยากรู้อยากเห็น

-  มีความตื่นตัวอยู่เสมอ

-  ชอบสงสัยในปรากฎการณ์ที่อยู่รอบตัว

-  มีสมาธิและความจำดี

-  มีอารมณ์ขัน

-  ชอบใฝ่ฝันจินตนาการในสิ่งที่ยังไม่มีหรือยังไม่เกิดขึ้น

-  ชอบคิดในแง่มุมที่แปลกและแตกต่าง