การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) หมายถึง การคิดและการศึกษาเรื่องราว หรือประเด็น หรือปัญหาที่สนใจของสังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความซับซ้อนของเรื่องราว หรือของประเด็น หรือของปัญหา โดยการพิจารณาความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ของปัญหา พิจารณาการสื่อสารย้อนกลับระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจองค์รวม (Wholeness) และทราบคุณสมบัติรวมของเรื่องราว หรือของประเด็น หรือของปัญหาที่สนใจและประสบอยู่ ส่วนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Systems Practice) หมายถึงนำความเข้าใจถึงความซับซ้อนที่ได้จากการคิดอย่างเป็นระบบสู่การแก้ไขเรื่องราว หรือการทำประเด็นให้กระจ่าง หรือการแก้ปัญหาของสังคม