พิมพ์เพื่อcopy

พิมพ์เพื่อcopy

      

        ระเบียบว่าด้วยการปฎิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

1.  การแต่งกาย 

    1.1  ขณะเดินทางไป-กลับโรงเรียน และติดต่อราชการใด ๆ ให้แต่งกายชุดนักศึกษาทั้งไปและกลับ

    1.2  ขณะปฏิบัติการสอน

           ภาคทฤษฎี  ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

           ภาคปฎิบัติ  (กรณีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพละ) ให้แต่งกายด้วยชุดวอร์มสวมเพื่อฝึกสอนตามที่กำหนด

     1.3  การแต่งกายที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์เป็นกรณีไป

2.  การปฏิบัติงาน

    2.1  นักศึกษาต้องลงเวลาปฏิบัติงานทั้งไปและกลับทุกวันทำการตามแบบที่กำหนด  ณ ห้องบริหารงานนักเรียน  1

    2.2  นักศึกษาต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ต่ำกว่า  80  %  หรือตามที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด

    2.3  นักศึกษาต้องสอนวิชาทีได้รับมอบหมายอย่างน้อย  ไม่ต่ากว่า  8  ชั่วโมง  และไม่เกิน  12 ชั่วโมง   

    2.4  นักศึกษาต้องเตรียมการสอน  ทำแผนการสอนและ่ส่งให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

    2.5  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอน  ตามที่โรงเรียนกำหนด

3.  การลา

     3.1  การลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้าต่อหัวหน้าสถานศึกษา  โดยผ่านอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระที่สังกัด  ฝ่ายบริหารงานนักเรียน และหัวหน้าสถานศึกษาตามลำดับ และต้องได้รับอนุญาตจึงจะลาได้

     3.2  กรณีลากิจด้วยเหตุฉุกเฉินให้ให้แจ้งให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือฝ่ายบริหารงานนักเรียนทราบโดยด่วน ด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว

     3.3  การลาป่วย  ควรขออนุญาตลาทางโทรศัพท์กับหัวหน้ากลุ่มฯ หรือฝ่ายบริหารงานนักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน และ ต้องส่งใบลาทันทีที่เข้าปฏิบัติงานตามปกติภายใน  1  วัน

      3.4  การลาชั่วคราว เฉพาะบางชั่วโมง  ให้ขออนุญาตอาจารย์พี่เลี้ยงหรือหัวหน้ากลุ่มที่สังกัด และต้องได้รับอนุญาตจึงไปได้

4.  ความประพฤติ 

     4.1  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรครู

     4.2  ความประพฤติต่อไปนี้ถือว่ามีความผิดร้ายแรง

           4.2.1  กระทำความผิดทางอาญาและคดีแพ่ง

            4.2.2  ความผิดฐานชู้สาว                                   

            4.2.3  ลักขโมย

            4.2.4  เสพสุรา  ยาเสพติด  และของมึนเมาจนครองสติไม่อยู่

            4.2.5  เกิดการทะเลาะวิวาทหรือยุยงให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีไม่ว่ากรณีใด ๆ

            4.2.6  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา

            4.2.7  ทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวมหรือของบุคคลอื่น ให้เสียหาย

            4.2.8  มัวเมากับการพนันหรือมั่วสุมในสถานศึกษาหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

            4.2.9  เป็นผู้ประพฤติชั่วและกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศและชื่อเสียงของครู                                                                                                                   

                              ระเเบียบปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลประสบการณ์วิชาชีพครู

                              โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

       ระเบียบนี้ใช้สำหรับประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคนที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 

    1.  บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในการประเมินผล

        1.1  ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

        1.2  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ที่นักศึกษาฝึกสอนสังกัด

        1.3  ครูพี่เลี้ยง

   2.  บทบาทหน้าที่ 

        2.1  ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร  มีบทบาท  ดังนี้ 

              2.1.1  จัดและดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  ชี้แจงนโยบาย  ระเบียบของโรงเรียน

              2.1.2  สังเกตและดูแลนักศึกษาฝึกสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏเกณฑ์และตามระเบียบของโรงเรียน

             2.1. 3  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ในด้านการเรียนการสอนตามที่เห็นสมควร

            2.1. 4  ประเมินผลนักศึกษาตามแบบประเมิน  

         2.2   หัวหน้ากลุ่มสาระที่นักศึกษาฝึกสอนสังกัด  มีบทบาท ดังนี้  

           2.2.1  พิจารณาจัดครูพี่เลี้ยง  เพื่อมอบหมายชั่วโมงสอนให้กับนักศึกษาฝึกสอน

           2.2.2  อำนวยความสะดวก  และให้คำแนะนำในด้านการเรียนการสอน

           2.2.3  นิเทศและติดตามการสอนร่วมกับครูพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง

           2.2.4  ประเมินผลนักศึกษา   

        2.3  ครูพี่เลี้ยง   มีบทบาท ดังนี้

           2.2.1  จัดชั่วโมงสอนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเหมาะสม

           2.2.2  ตรวจแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ 

          2.2.3  สังเกตุการสอนในชั่วโมงที่นักศึกษาฝึกสอนสอน   ช่วยแก้ไขปัญหา  ให้ข้อเสนอ  

                   แนะ    และติดตามผลการสอนอย่างต่อเนื่อง

           2.2.4  ประเมินผลนักศึกษา

      

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jerawan sitteeamornความเห็น (0)