ร่วมด้วยช่วยกัน

งดสูบบุหรี่อย่างไรไม่ให้ทรมาน

     ตึกมรกตได้เล็งเห็นความสำคัญ  โทษ  พิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้ป่วยสุราที่เข้ารับการบำบัดรักษา  โรคร้ายที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรีเช่น  โรคถุงลมโป่งพอง  โรคหัวใจและโรคมะเร็งปอด  นอกจากจะเกิดปัญหากับผู้สูบบุหรีแล้ว  ควันบุหรียังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใกล้ชิด  ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว  สังคมรอบข้างของผู้สูบบุหรี่  ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองที่ต้องนำไปซื้อบุหรี่มาสูบ  สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง  ต่อครอบครัว  และต่อประเทศชาติ

     ผู้ป่วยสุราที่เข้ามาบำบัดรักษาที่ตึกมรกตทุกรายจะติดบุหรี่  เมื่อเข้ามาบำบัดก็ต้องเลิกบุหรี่ไปในตัวด้วย  ดังนั้นตึกมรกตจึงได้คิดค้นหาวิธีการในการช่วยเหลือผู้ป่วยสุราที่เข้ามารักษาที่ตึกให้เลิกสูบบุหรี่โดยไม่ทุกข์ทรมานและสามารถนำวิธีการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นให้คิดเลิกสูบบุหรี่ต่อไป

     วัตถุประสงค์

     -  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้โดยไม่มีอาการทุกข์ทรมาน

     -  เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษ  พิษภัยของบุหรี่

     -  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

     วิธีดำเนินการ

     1.  คัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการอยากสูบบุหรี่ทุกวัน

     2.  พูดคุยเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินอาการในแต่ละวัน

     3.  ให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของบุหรี่

     4.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ

     5.  จัดคู่  Buddy  ให้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

     6.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำยาอมอดบุหรี่

     7.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสวดมนต์  ท่องบทปลงสังขาร

     วิธีการที่ได้กล่าวมาทั้งหมด  ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและไม่มีอาการทุกข์ทรมานเมื่อไม่ได้สูบบุหรี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)