พยาบาลเด่น

โอกาสแบบนี้มีไม่มาก

     ความภูมิใจของพยาบาลตึกมรกตที่ได้มีโอกาสเขียนบทความลงในวารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา  "คลินิก"  โดยได้เขียนในหัวข้อ  การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาติดสุราเรื้อรัง  ผู้ที่มีปัญหาติดสุราเรื้อรัง  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  ดังนั้นในการดูแลผู้ที่มีปัญหาติดสุราเรื้อรัง  ต้องประกอบไปด้วย

     1.  ด้านบุคลากร  ทีมสหวิชาชีพในการให้บริการผู้ที่มีปัญหาติดสุราเรื้อรัง   ได้แก่  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา  นักกายภาพบำบัด  นักสุขศึกษา  นักโภชนาการ  นักอาชีวบำบัด  เทคนิคการแพทย์
     2.  ด้านสถานที่ให้บริการ 
          -  พื้นที่ใช้สอยในการให้บริการผู้ที่มีปัญหาติดสุราเรื้อรัง ต้องแยกออกจากผู้ป่วยอื่น
          -  พื้นห้องต้องเรียบเสมอกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
          -  พื้นห้องน้ำห้องส้วม  ควรมีพื้นยางที่ซับน้ำให้แห้งอยู่เสมอ
          -  ในห้องน้ำห้องส้วม  ควรมีราวให้ผู้ป่วยเกาะ
     3.  ด้านเครื่องมือ  อุปกรณ์
          -  ต้องจัดให้ครบทั้งยาที่ใช้บำบัดอาการขาดสุราและโรคแทรกซ้อน  รวมทั้งต้องมีเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
          -  เตียงที่จะให้บริการ  ต้องเป็นเตียงขนาดเตี้ย  มีไม้กั้นเตียง  เพื่อป้องกันการตกเตียง

บทบาทหน้าที่ของพยาบาล

     1.  ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยกระบวนการพยาบาล ( Nursing  Process ) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
          -  การประเมินภาวะสุขภาพ
          -  การวินิจฉัยทางการพยาบาล
          -  การวางแผนการพยาบาล
          -  การปฏิบัติการพยาบาล
          -  การประเมินผลการพยาบาล
     2.  ปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติ  ให้ข้อมูลที่ควรทราบตามความเหมาะสม  เช่น  ระเบียบการบำบัดรักษา  การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการบำบัด  สิทธิผู้ป่วย  เป็นต้น
     3.  ให้บริการปรึกษาทางด้านสุขภาพอนามัย / ด้านอื่น ๆ แก่ผู้ป่วยและญาติเป็นรายบุคคล  รายกลุ่มและครอบครัว
     4.  เป็นผู้นำในการทำกลุ่มบำบัดต่าง ๆ ตามแผนการบำบัดรักษา
     5.  ประสานความร่วมมือกับวิชาชีพต่าง ๆ ในทีมสหวิชาชีพ  เปรียบเสมือนผู้จัดการส่วนตัวของผู้ป่วย
     6.  เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวก่อนการจำหน่ายกลับบ้านและมาตามนัด
     7.  ประเมินและติดตามผลการบำบัดรักษา

     ก็เพราะว่าผู้เขียนเป็นพยาบาลจึงของกล่าวเฉพาะบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยสุราเท่านั้น  นี่แหละความสามารถของพยาบาลตึกมรกตและต้องขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์  ที่มอบโอกาสที่ดีให้

                                                          นันทนา   ขาวละออ

      วารสารเล่มนี้เป็นปีที่  22  ฉบับที่  1  มกราคม  2549  ISSN  0857-149X                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (1)

วนิดา ลาภโชค
IP: xxx.147.29.203
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วนนะคะทีได้รางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นความภูมิใจสำหรับคนทำงาน