ระบบ คืออะไร?

ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
ระบบ หมายถึง ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่มนุษย์กำหนด ส่วนหนึ่งของโลกแห่งความจริง ระบบมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน มีหน้าที่และเป้าหมายเดียวกัน เช่น ร่างกายของมนุษย์เป็นระบบที่มีส่วนประกอบภายในและภายนอก มีเป้าหมายเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ นาฬิกาเป็นระบบที่มีส่วนประกอบขนาดเล็กจำนวนมากมีหน้าที่ในการบอกเวลาที่ถูกต้อง รถไถนาและชาวนาเป็นระบบที่มีเป้าหมายเพื่อการเตรียมดินปลูกพืชในฤดูกาลที่เหมาะสม ครัวเรือนเกษตรเป้นระบบที่มีสมาชิกและทรัพยากรเกษตรที่มีเป้าหมายในการผลิตอาหารในพอเพียงต่อการบริโภคของครัวเรือน ระบบการผลิตข้าว ระบบดินและพืช ระบบการกระจายผลผลิตข้าวสู่ตลาด ระบบการใช้รถและถนนในประเทศไทย ระบบกฏหมาย ระบบการตลาดข้าวและสินค้าเกษตรในประเทศไทย ระบบภาษาไทย เป็นต้น ในกรณีของระบบการผลิตข้าวมีองค์ประกอบหลากหลาย ได้แก่ มีชาวนา มีพื้นที่นา มีเมล็ดพันธุ์ข้าว มีปัจจัยการผลิต เกี่ยวข้องกัน องค์ประกอบแต่ละอย่างมีคุณสมบัติแตกต่างกัน แต่เมื่อรวมกันเป็นระบบการผลิตข้าวทำให้ได้ผลผลิตข้าวซึ่งเป็นคุณสมบัติรวมของทุกองค์ประกอบกลายเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของระบบการผลิตข้าว อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวได้แก่ ระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงานบัณฑิต โครงสร้างหลักสูตรและกระบวนวิชา ซึ่งแต่ละส่วนมีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อรวมกันเป็นระบบทำให้หลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตเกษตรที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างจากระบบการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรอื่น เป็นต้น การคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้การพัฒนา การทดสอบและการใช้งานแบบจำลองระบบมีขอบเขตชัดเจน ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองระบบดินพืชทั้งสี่ระดับการผลิต และเมื่อต้องการใช้แบบจำลองศึกษาระบบเพื่อเสนอทางเลือกและทางออกในการปรับปรุงคุณสมบัติส่วนที่ต้องการตรงประเด็นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ขององค์ประกอบแต่ละส่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)