การแบ่งปันเครื่องพิมพ์หรือพรินเตอร์ (Printer) ในเครือข่าย  

1. คลิกปุ่ม Start แล้วคลิกที่ Printers and Faxes

2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ เลือกคำสั่ง Sharing…

3. คลิกข้อความ “If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.” (ถ้ามี)

4. คลิกตัวเลือก “Just enable printer sharing” แล้วคลิกปุ่ม OK (ถ้ามี)

5. คลิกตัวเลือก “Share this printer” เพื่อแบ่งปันให้ใช้งานในเครือข่ายได้ (หากจะยกเลิกการแบ่งปันให้คลิกตัวเลือก “Do not share this printer”) แล้วคลิกปุ่ม OK6. ตั้งชื่อที่ต้องการ (ไม่ควรเกิน 12 ตัวอักษร) ในช่อง Share name:

ผู้บันทึก  :  อาทิตย์