ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือของครอบครัวผู้ติดยาเสพติด

   ผลจากการทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเกี่ยวกับการให้บริการปรึกษาครอบครัวผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก  นอกจากพบว่าการบันทึกไม่สมบูรณ์แล้ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าปัญหาของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดที่ควรได้รับการแก้ไขมีดังต่อไปนี้

1.เกิดความทุกข์และรู้สึกโกรธที่รู้ว่าลูกตนเองใช้ยาเสพติด

2.เกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปขณะใช้ยาเสพติด

3.ขาดความไว้วางใจ เกิดความหวาดระแวง

4. เกิดความขัดแย้งระหว่างแม่กับหรือพ่อกับลูก

5. รู้สึกเสียใจที่ลูมีการเสพซ้ำ

6. เกดความท้อแท้ รู้สึกเบื่อหน่าย สุขภาพตนเองแย่ลง

7. แสดงพฤติกรรมหรือมีแนวคิดที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ข้อต่อรองกับลูกในการเลิกยาหรือยังให้เงินมาก ตามใจมาก

8. ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการฟื้นฟูที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

9. ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการติดยาและการเลิกยา,แนวทางในการช่วยเหลือในการที่จะทำให้ลูกสามารถเลิกยาได้

10.ญาติรู้สึกผิดที่มีส่วนทำให้ผู้ป่วยใช้ยาเสพติด

11.ญาติทอดทิ้ง ขาดการดูแลผู้ป่วย

12. มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและญาติ

13. ญาติต้องการให้เป็นผู้ป่วยในแต่ผู้ป่วยปฏิเสธ

   นอกเหนือจาการให้บริการปรึกษาตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลเพื่อให้ปัญหาได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน ทางทีมงานศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกและทีมสหวิชาชีพร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยโปรแกรมการให้บริการปรึกษาครอบครัวผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอกโดยมีวัตถุประสงค์เอสร้างและศึกษาโปรแกรมให้บริการปรึกษาครอบครัว ผลิตสื่อสำเร็จรูปในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปฏิบัติของครอบครัวผลถึงเจตคติที่ดีต่อผู้ติดยาเสพติด ครอบครัวเกิดการยอมรับ กลับมาให้กำลังใจเป็นแรงสนับสนุนของครอบครัว สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งของครอบครัวและตัวผู้ป่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (1)

mr.onepiece
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 
อาร์มรักแม่ ภูมิใจในตัวแม่