คำราชาศัพท์เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยซึ่งใช้ยกย่องและบอกถึงฐานะของบุคคลในสังคม  ตั้งแต่พระมหากษัตริย์   พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการไปจนถึงบุคคลธรรมดาเป็นภาษาที่มีกฎและระเบียบในการใช้  คำราชาศัพท์ที่ใช้มีดังนี้         

          

                                หมวดร่างกาย

                                        คำสามัญ                                   คำราชาศัพท์

                                          เข่า                                           พระชานุ

                                          แข้ง                                          พระชงฆ์

                                          จมูก                                          พระนาสิก                                 

                                          ตา                                            พระเนตร

                                          หู                                             พระกรรณ

                                          เท้า                                           พระบาท

                             หมวดเครื่องใช้

                                       คำสามัญ                                       คำราชาศัพท์

                                        กางเกง                                        พระสนับเพลา

                                        แว่นตา                                         ฉลองพระเนตร

                                        หมวก                                          พระมาลา

                                        ไม้เท้า                                         ธารพระกร

                      คำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์

                                      คำสามัญ                                        คำราชาศัพท์

                                         กิน                                              ฉัน

                                         นอน                                            จำวัด

                                         ป่วย                                            อาพาธ

                                         อาบน้ำ                                         สรงน้ำ

       

         

สร้างโดย: 
นางวาสนา มณีโชติ