รายวิชาที่ใช้ในการจัดการความรู้ฯ

กลุ่มอาชีพที่ร่วมโครงการต้องการความรู้ในการพัฒนาอาชีพหลายสาขา
รายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมโครงการ
ความต้องการด้านความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
      สามารถจำแนกเป็นรายวิชาที่จะจัดอบรมตามโครงการ
1.      กลุ่มพืช ได้แก่
1)      การปลูกผัก
2)      การวางแผนการปลูกและการตลาดผัก
3)      ความรู้เบื้องต้นเรื่องดินและธาตุอาหารพืช
4)      การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพไล่แมลง
5)      การบริหารจัดการศัตรูพืช
6)      การตัดแต่งกิ่ง และการขยายพันธุ์ไม้ผล
7)      การผลิตเห็ดถุง
8)      การผลิตเห็ดขอน
9)  การวางแผนการผลิตเห็ดและการตลาดเห็ด
2.      กลุ่มสัตว์ ได้แก่
1)      การเลี้ยงหมูหลุม /คอก
2)      การเลี้ยงหมูแม่พันธุ์
3)      การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
4)      การสุขาภิบาลสัตว์
5)      การเลี้ยงปลาในบ่อน้ำตื้น
6)      พืชอาหารสัตว์ และโภชนศาสตร์สัตว์
3.      กลุ่มแปรรูป ได้แก่
1)      การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช  (การดอง เชื่อม  แห้ง ฉาบ  หยีฯลฯ)
2)      การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (แหนม ไส้กรอก  หมูแผ่น หมูทุบ ปลาส้ม ฯ)
3)      การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้
4.      กลุ่มช่างฝีมือ ได้แก่
1)      การทอผ้าด้วยกี่กระตุก
2)      การย้อมผ้า/ไหมด้วยสีธรรมชาติ
3)      การเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือ
4)      การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์ ทำเฟอร์นิเจอร์
5)      การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้
6)      การทำเฟอร์นิเจอร์/ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้
7)      การปักผ้าและการด้นผ้า
5.      กลุ่มบริหารจัดการ ได้แก่
1)      การทำบัญชีรับจ่ายอย่างง่าย
2)      การจัดการฟาร์ม
3)      การเขียนโครงการ
4)      การทำไร่นาสวนผสม
5)      การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
6)      การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
7)      การวิจัยชุมชน(สำหรับสอบต.ละนักศึกษาอศ.กช.ที่ร่วมทำงานในโครงการ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนาเกษตรเด่นชัยความเห็น (0)