กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ

      ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ   ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

      1.) การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำการวิจัย (Research a Topic)   ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยจะต้องตกลงใจให้แน่ชัดเสียก่อนว่าจะวิจัยเรื่องอะไร  แล้วกำหนดเป็นหัวเรื่องที่จะวิจัย

      2.) การกำหนดปัญหาในการวิจัย (Formulating the Research Problem)  เป็นการตั้งปัญหาในเรื่องที่ต้องการวิจัย  เพื่อหาคำตอบ  หรือเป็นการแจกแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยต้องกำหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน  และเป็นปัญหาที่สามารถหาคำตอบได้

      3.) การสำรวจวรรณกรรม (Extensive Literature Survey)  เป็นการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  แนวคิดทางทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา  เพื่อหาแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  และสำรวจให้แน่ใจว่าไม่วิจัยซ้ำกับผู้อื่น  ทั้งนี้การวิจัยควรเน้นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ใหม่  การสำรวจวรรณกรรมจะช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่าเรื่องดังกล่าวเคยมีผู้อื่นศึกษามาแล้วอย่างไร  และมีพัฒนาการมาอย่างไร

      4.) การตั้งสมมติฐานการวิจัย (Formulating Hypothesis)  เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาในการวิจัย  หรือคาดคะเนความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้าแล้วจึงหาข้อมูลมาพิสูจน์

      5.) การออกแบบการวิจัย ( Research Design)  เป็นการวางแผนกำหนดวิธีการในการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของปัญหาในการวิจัย  เช่น  การเก็บข้อมูล  การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล  ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการวิจัย  บุคลากรและงบประมาณที่จะใช้

      6.) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)  เป็นการวางแผนว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร  จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  หรือทุติยภูมิ  และถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิควรจะเก็บอย่างไร  การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล  ถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิจะใช้ข้อมูลจากแหล่งใด

      7.) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำมาบรรณาธิการความถูกต้อง(การตรวจสอบความถูกต้อง)และความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อน  จึงทำการประเมินผลและวิเคราะห์ผลที่ได้และพิสูจน์กับสมมติบานที่ตั้งไว้

      8.) การเขียนรายงานผลการวิจัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ (Research Report)   เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องเขียนรายงาน  เพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงกิจกรรมที่ดำเนินในขั้นตอนต่าง ๆ  และสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเขียนรายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัย  และเขียนด้วยความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ค้นพบ

Mr.PK

ขอขอบคุณที่มา

อาจารย์มานิตย์  ผิวขาว  สาขาเศรษฐศาสตร์  วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารประกอบการสอน  รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  จากเว็บ  

web.nkc.kku.ac.th/manit/document/962408/ch2_research_process.doc         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระเบียบวิธีวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#วิจัยเชิงปริมาณ#กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ

หมายเลขบันทึก: 219290, เขียน: 28 Oct 2008 @ 14:09 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)